Lokální pobočka společnosti Engineering in Medicine and Biology (EMB)

Složení výboru EMB Chapteru pro rok 2017

 • Ing. Elena Cocherová, PhD., ÚEF FEI STU Bratislava - předsedkyně
 • prof. Ing. Jan Vrba, CSc., FEL ČVUT Praha - místopředseda
 • Ing. Michal Cifra, PhD., ÚFE AV ČR Praha - tajemník
 • Ing. Ladislav Doležal, CSc., UP LF Olomouc
 • doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD., KMAE FE ŽU Žilina
 • prof. Ing. Jiří Jan, CSc., FEKT VUT Brno
 • RNDr. Lucie Kubínová, CSc., FÚ AV ČR Praha
 • doc. Ing. Milan Tyšler, PhD., ÚM SAV Bratislava
 • Ing. David Vrba, PhD., FBMI ČVUT Kladno

Studentská soutěž

Soutěž EMB Chapteru ČS. sekce IEEE
o nejlepší diplomovou a dizertační práci

v roce 2017

Pravidla soutěže

 1. Práce musí být z oblasti biomedicínského inženýrství a musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2016/2017 na libovolné české nebo slovenské univerzitě (případně jejich externích vzdělávacích pracovištích). Zvlášť se hodnotí diplomové a zvlášť dizertační práce. Není podmínkou aby autor práce ani školitel byli členy IEEE. Práce může být v českém, nebo slovenském, nebo anglickém jazyce.
 2. Textová část práce musí být přihlášena nejpozději do 15. září (15. 9.) 2017 zasláním předsedovi (elena.cocherova@stuba.sk) a tajemníkovi společnosti (cifra@ufe.cz). Práce musí být přihlášena ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Práci může do soutěže přihlásit pouze student, jako její autor.
 3. Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách EMB chapteru Československé sekce IEEE za účelem zpřístupnění hodnotitelům, výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Autor dává přihlášením do soutěže svůj souhlas s uvedeným zveřejněním své práce. Společnost EMB Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům.
 4. Členové EMB chapteru (s volebním právem) si mohou zveřejněnou práci přečíst a následně zaslat předsedovi a tajemníkovi společnosti své hodnocení (dle formuláře), a to nejpozději do 15. listopadu (15. 11.) 2017. Diplomové práce může hodnotit člen s ukončeným vysokoškolským vzděláním minimálně 2. stupně, dizertační práce člen s ukončeným vysokoškolským vzděláním minimálně 3. stupně. Vedoucí (školitel, konzultant) nemůže posuzovat práci svého studenta ci doktoranda. Práci může posuzovat pouze posuzovatel z jiného pracoviště. Za stejné pracoviště se považuje katedra (nebo ústav) fakulty, nebo oddělení ústavu akademie (uvedené v databáze IEEE). Hodnocena je analýza stavu problematiky, původnost řešení, kvalita odborného zpracování a formální úprava práce a pro dizertační práce navíc vědecký přínos. Pro každou práci bude sečtený bodový průměr ze všech doručených hodnocení. Práce s nejvyšším průměrným hodnocením bude vyhlášena jako vítězná v dané kategorii pokud získá v průměru alespoň 80 bodů.
 5. Autoři vítězných prací získají jako odměnu odbornou knihu nebo věcnou cenu týkající se výzkumného zaměření (páječka, měřicí přístroj…) dle vlastního výběru v ceně do 1 000 Kč (35 Eur) pro diplomovou práci a v ceně do 2 500 Kč (90 Eur) pro dizertační práci.
 6. Výsledky soutěže pro diplomové a dizertační práce budou všem účastníkům oznámeny do 30. listopadu (30. 11.) 2017 Emailem a posléze vystaveny na internetových stránkách EMB chapteru. Autorům vítězných prací budou následně předány vybrané ceny a diplomy.
Formulár k hodnoteniu súťažných prác bol zaslaný členom EMB chapteru Československej sekcie IEEE.

Odevzdané diplomové práce

Odevzdané dizertační práce

1.: Ing. Martin Mézl: AKVIZICE, MODELOVÁNÍ A ANALÝZA SIGNÁLŮ V ULTRAZVUKOVÉM PERFÚZNÍM ZOBRAZOVÁNÍ. Vysoké učení technické v Brně [PDF]

2.: Ing. Marina Ronzhina: STUDY OF ELECTROPHYSIOLOGICAL FUNCTION OF THE HEART IN EXPERIMENTAL CARDIOLOGY. Vysoké učení technické v Brně [PDF]

Výsledky

Ďakujeme všetkým zúčastneným v súťaži za zaslanie vynikajúcich a prínosných dizertačných prác.

Po vyhodnotení všetkých doručených hodnotení sa víťazom v súťaži EMB chapteru ČS. sekcie IEEE o najlepšiu dizertačnú prácu stáva práca Martina Mézla: AKVIZICE, MODELOVÁNÍ A ANALÝZA SIGNÁLŮ V ULTRAZVUKOVÉM PERFÚZNÍM ZOBRAZOVÁNÍ.