Zpravodaj československé sekce IEEE


Zápis z jednání valné hromady dne 10. ledna 1996

Jednání valné hromady probíhalo na FEL ÈVUT od 10.30 hod. Pøítomní podle prezenèní listiny. Jednání øídili Štìpaø a Škvor.

V úvodu byla pøednesena zpráva o hospodaøení a zpráva o èinnosti sekce za rok 1995. (Obì zprávy jsou pøílohami zápisu). Následovaly aktuální informace o situaci v centru IEEE v Piscataway a o placení èlenských pøíspìvkù.

Volby orgánù ÈS. sekce pro rok 1996

Volební komisi tvoøili Capalini a Slezák. V tajných volbách bylo odevzdáno celkem 45 platných hlasovacích lístkù. Pøedsedou byl zvolen Škvor (39 hlasù pro pøedsednictví a ètyøi pro èlenství ve pøedstavenstvu, celkem 96%). Èleny výboru byli zvoleni Farkaš (67%), Novák (56%) , Štìpaø (51%) a Šebek (47%).

Øešení problémù s databází èlenù v Piscataway

V uplynulém roce došlo k dalšímu zhoršení služeb využívajících evidence èlenù v Piscataway. Došlo tak i k nìkterým opravdu kuriózním situacím, z nichž jednu popsal Novák následovnì: Byl podniknut pokus o založení nové chapter. Na petièním archu byly uvedeny osoby, které podle výpisu z databáze IEEE v srpnu 1995 byly všechny èleny. Petice se však vrátila z USA s tím, že ètyøi z podepsaných již nejsou èleny IEEE, a dokonce ani sám Novák již èlenem není. Tedy od léta se z uvedeného vzorku v databázi "ztratila" ètvrtina èlenù.

V silách sekce bohužel není opravit nefungující poèítaèovou sí v centru IEEE. Valná hromada pøijala nìkteré návrhy, které èásteènì kompenzují "fuzzy" situaci v Piscataway. Sekce bude nadále udržovat nezávislou databázi svých èlenù. Za èlena sekce bude pro úèely zasílání Zpravodaje a voleb do orgánù sekce považován každý, kdo byl v uplynulých pìti letech èlenem ÈS. sekce IEEE. Výbor sekce se bude dle možností zasazovat jak o nápravu nepøíjemností zpùsobených jednotlivým èlenùm, tak i o systémové øešení celé situace.

Další úkoly

Škvor uvede v nejbližším èísle Zpravodaje podmínky pro podávání žádostí o finanèní podporu.

Novì zvolený výbor pøevezme agendu ÈS. sekce do konce ledna.

Výbor bude pokraèovat v urgencích dodávky periodik zaplacených èleny.

Zbynìk Škvor

Zápis z ustavující schùze výboru sekce

Novì zvolený výbor sekce se sešel ihned po skonèení valné hromady. Tak, jak je urèeno stanovami, došlo k rozdìlení jednotlivých funkcí. Místopøedsedou se stal Štìpaø, sekretáøem Novák, pokladníkem Šebek, èlenem výboru Farkaš. Èlenové výboru si rovnìž rozdìlili další kompetence a povinnosti:

o urgence nepoøádkù v dodávkách periodik a v uznávání èlenství bude i nadále peèovat Novák.

Štìpaø se bude snažit o opravy zkomolených adres v databázi IEEE.

Farkaš se bude starat o kontakt mezi èleny v ÈR a na Slovensku.

Zbynìk Škvor

Zpráva o hospodaøení za rok 1995

Na poèátku roku 1995 èinilo jmìní sekce XXX

Na konci roku èinilo XXX, tj. pøírustek XXX

V tom jmìní MTT/AP Chapter XXX

Na èlenských pøíspìvcích vybráno XXX

Konference MITEKO95 - pøíjmy XXX, výdaje XXX

Na konci letošního roku se sekce poprvé ve své historii nalézá ve stavu, kdy peníze na èinnost v letošním roce má již k prvému lednu. To dává možnost lepšího naplòování cílù sekce v tomto roce. Tento stav bude vhodné zachovat i v dalších letech.

Zpráva o èinnosti sekce v roce 1995

Zpráva o výroèní schùzi MTT/AP Chapter

Schùze se konala dne 10. ledna 1996 od 14.30 hod na FEL ÈVUT. Zúèastnili se jí èlenové: Bezoušek, Capalini, Hoffmann, Kupèák, Kvíèera, Mazánek, Škvor a Zehentner.

V úvodu seznámil dosavadní pøedseda Škvor se zprávou o hospodaøení a èinnosti chapter za rok 1995.

Vzhledem k tomu, že Škvor byl zvolen pøedsedou sekce, nemìl by zastávat funkci pøedsedu Chapter (støet zájmù). Proto byl hledán pøedseda nový. Hlasováním byl za nového pøedsedu zvolen Zeman (VA Brno), místopøedsedou se stal Svaèina (VUT Brno). Místopøedseda spoleènì s pøedsedou byli povìøeni, aby spoleènì urèili tøetího èlena výboru.

Vzhledem k tomu, že oba zvolení nebyli schùzi pøítomni, byl souhlas nastupujícího pøedsedy s pøevzetím funkce získán telefonicky. Škvor byl povìøen, aby se dotázal zvoleného pøedsedy na jeho souhlas; pokud by byl odepøen, Škvor má za úkol uspoøádat korespondenèní volby.

Schùze dále schválila konání tøetího roèníku soutìže o nejlepší diplomovou práci v oboru MTT/AP a její dotaci cenami v rozsahu minulých let. Soutìž uspoøádá jménem chapter Škvor.

Schùze schválila nákup sborníkù z International Microwave Symposium (USA) za roky 1992-5. Bude proplaceno Škvorovi proti úètu o jejich platbì (dle oficiálního kursu SBÈS v dobì nákupu).

Zbynìk Škvor

Žádosti o finanèní podporu

Podle pravidel schválených Valnou hromadou budou žádosti vyøizovány pøedevším ve dvou termínech, a to žádosti došlé na adresu sekretariátu sekce do 31. bøezna a do 30. záøí. Žádosti musí obsahovat následující údaje:

Termín a místo konání akce

Rozpoèet akce a požadovaná èástka od sekce.

Plná informace o tom, jak a kam má být èástka zaslána nebo pøedána (termín, bankovní spojení nebo adresa, mìna ve které má být platba provedena).

Zdùvodnìní požadavku (pøínos pro èleny sekce, pro rozvoj elektrotechniky a informatiky apod.).

Podpis èlena sekce (žádat mùže i neèlen, avšak jeho žádost musí být doporuèena a podepsána èlenem).

O žádostech bude rozhodováno podle jejich obsahu, mìl by proto toto rozhodnutí umožòovat. Rozpoèet by mìl sestávat z údajích o pøíjmech a výdajích. Pokud není použita nejlevnìjší možná varianta, je to tøeba náležitì zdùvodnit. Pøi žádostech o pøíspìvek na vložné na konferenci uvádìjte prosím rozpoèet celé cesty (jízdenky, ubytování, stravné-kapesné, vložné aj.)

Žádosti zasílejte na adresu sekretariát Èeskoslovenské Sekce IEEE, Technická 2, 166 27 Praha 6. Pøijetí žádosti sekretariátem bude písemnì potvrzeno.

Kam zasílat korespondenci sekci

Prosím všechny èleny, aby korespondenci související s èinností Èeskoslovenské sekce IEEE adresovali na: sekretariát Èeskoslovenské Sekce IEEE, Technická 2, 166 27 Praha 6.

Vzhledem k tomu, že poèet došlých zásilek narùstá, je jen tak možné udržet pøehled o každé z nich. Pøijetí dopisù (kromì reklamní pošty) sekretariátem bude písemnì potvrzováno.

Zbynìk Škvor

Obnovování èlenství (Renewals)

Tak jako každoroènì jsem i na konci loòského roku, ještì jako pokladník sekce, organizoval platby èlenství do USA prostøednictvím konta sekce. V prosinci, v dobì, kdy již vìtšina plateb èlenù dorazila na úèet sekce, jsem obdržel prostøednictvím elektronické pošty následující zprávu:

X-Sender: bcookmail.ieee.org

Mime-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"

Date: Fri, 08 Dec 1995 15:06:06 -0500

To: skvorfeld.cvut.cz

From: bcookmail.ieee.org (Bill Cook)

Subject: 1996 Membership

Cc: bcookmail.ieee.org, cjankowsmail.ieee.org, d.schwartzmail.ieee.org

X-Mailer: <Windows Eudora Version 1.4.2b16>

X-PMFLAGS: 34078848

Dear Dr. Skvor,

As Director of Member Services I have been asked to follow up with you on the processing of membership renewal bills for the Czechoslovakia Section for 1996.

Due to the less than adequate service provided to your members in 1995, IEEE will provide service to all section members who joined or renewed in 1995 at no cost. This will include all current service, and not include any new services requested for 1996. The process will be handled as follows:

- Renewal bills have been produced and have been delivered to Piscataway for processing.

- My staff will process the renewals, at no charge to the member, based on current services provided.

- We will write "Paid in Full" on the renewal bill and send it to themember to confirm service and verify addresses. Thank you for providing anupdated list of addresses for your members. The addresses you have provided have been verified and updates applied where necessary.

- We will also provide the 1996 membership card and acknowledgement package and a letter of explination with service contact information.

If a member wishes to add a membership or publication for 1996, they will be instructed to add the publication or membership on the bill and provide payment for only that change, and return it in the enclosed envelope.

We are currently processing the renewals, and should have everything complete by the first of the year. Current service will continue through 1996. Feel free to contact me directly if you have any questions or concerns.

I offer my apologies for the poor servies provided to your membership in 1995, and encourage you to notify me promptly of any recurring service related problems. My staff and I are committed to improving service in 1996. Please make it clear to your members that this is a one time offer and we expect that in the future the price we charge will be equal to the

products and services we provide.

Looking forward to serving you in 1996 and beyond.

Sincerely,

Bill Cook

Director, Member Services

(text zprávy nebyla upravován, pouze bylo odstranìno záhlaví obsahující údaje o postupném pøedávání zprávy mezi poèítaèi.)

Ze zprávy tedy ve zkratce vyplývá, že

Èlenové, kteøí byli nebo se stali èleny IEEE na teritoriu sekce v roce 1995, mají èlenství a dodávku èasopisù na rok 1996 zdarma v rozsahu služeb na rok 1995.

Bìhem února by o tom mìli být písemnì vyrozumìni jednotliví èlenové. Dopisy, které obdrží, budou také obsahovat návod k pøiobjednání dalších publikací (za plnou cenu).

Tato sleva na èlenských poplatcích platí pouze pro rok 1996.

Celá nabídka vypadá velmi krásnì; zamyslíme--li se však nad tím, jak bude v praxi provedena, objevíme na této kráse urèité vady. Je totiž témìø jisté, že "èleny v roce 1995" jsou rozumìni ti, kdo jsou v databázi IEEE jako èlenové uvedeni. Paradoxnì tak hrozí, že se uvedená kompenzace bude vztahovat pouze na ty, kdo èlenské služby obdrželi, zatímco ti, kterým byly neprávem odepøeny, nedostanou (opìt) nic. V této souvislosti jsem již zahájil korespondenci s pány J. Keversem (centrum IEEE v Bruselu) a B. Cookem (Piscataway). Pøedpokládám, že dosáhnu toho, aby bylo možno uvedené chyby napravovat. Výbor sekce však mùže do celé vìci ve Váš prospìch zasáhnout pouze tehdy, pokud se dozví, že k pøehmatu došlo. Proto

Když to nezafunguje

Pokud jste byli èleny v roce 1995 a do konce února 1996 neobdržíte z USA ani potvrzení o prominutí èlenských poplatkù IEEE na rok 1996, ani èlenský prùkaz, informujte prosím písemnì sekretariát sekce. Pøiložte seznam objednávaných èasopisù a služeb a kopii dokladu o platbì (za rok 1995 -- tedy patrnì z roku 1994 ! -- ti, kdo využili mých služeb a platili prostøednictvím sekce, nemusí doklad zasílat, nebo jej již máme). Jedinì to, že nám oznámíte, že jste z evidence v USA vypadli, nám umožní provést urgenci -- bez Vaší pomoci se nic nedozvíme.

Když to zafunguje

V takovém pøípadì dostanete Renewal invoice tak, jako byste nebyli zaplatili. Dokonce i prùvodní dopis, oznamující, že máte zaplatit za èlenství v roce 1996, bude pøiložen. Nedejte se tím zmást. V obálce dále naleznete dopis od pana Williama Cooka, který Vám oznamuje, že Vaše èlenství již bylo uhrazeno, a pøi podrobném zkoumání zjistíte, že èástka uvedená na "Renewal Invoice" je pøerazítkována nápisem Paid in full.

Nyní máte dvì možnosti

pokud nechcete pøiobjednat èasopisy: Pokud Vám ještì zbyl nìjaký zbytek víry v budoucnost èlenské databáze IEEE, vyplòte (žlutý) dotazníèek a vrate pøiloženou obálkou do USA.

pokud chcete pøiobjednat èasopisy: Podle ceníku, který byl pøiložen k minulému èíslu zpravodaje, si pøiobjednejte další služby (èlenství ve spoleènostech a èasopisy). Novì objednávané uveïte do kolonky 2 - "Add new Society memberships or publications here" a první stranu úètu vrate pøiloženou obálkou do Piscataway. Zaplate tak, jak je obvyklé.

Co se stane s mojí platbou uskuteènìnou na konto sekce, když je to teï zadarmo?

V okamžiku, kdy jsem do Prahy dorazila informace o prominutí pøíspìvkù na rok 1996, již nebylo možné zastavit platby jednotlivých èlenù na konto sekce. Zaslané (nebo v hotovosti zaplacené) prostøedky jsou nyní uloženy na úètu sekce. Èlenùm, popø. organizacím, kteøí zaplatili, mùžeme nabídnout dvì eventuality, a to

ponechání prostøedkù na kontì sekce a jejich využití k zaplacení Renewals na rok 1997, nebo

vrácení prostøedkù odesilateli (plátci).

Pokud se rozhodnete pro volbu b), je tøeba, aby plátce písemnì uvìdomil sekci. Žádosti o návrat prostøedkù došlé do konce února budou vyøízeny do 15. bøezna. Pokud Vám vyhovuje možnost a), tedy deponování èástky na kontì sekce, není tøeba dìlat nic.

Nepovažujeme za vhodné zveøejòovat seznam plátcù. Kdo by se chtìl informovat o výši deponované èástky, a kontaktuje pokladníka sekce.

Zbynìk Škvor

Konference

7- má Mezinárodní konference o výkonové elektronice a regulaèních pohonech, Budapeš 2.-4. záøí 1996

PEMC96 (Power Electronics and Motion Control)

Dvì významné evropské konference stejného zamìøení EPE v západní Evropì a PEMC ve východní Evropì se dohodly vytvoøit ve vzájemné spolupráci most mezi západem a východem. Obì konference spolupracují odbornì, personálnì a organizaènì. Obì mají bohatou tradici. Vìdecké konference EPE se poøádají od roku 1970. Vìdecké konference PEMC (west-east technology bridge international conference and exhibition on Power Electronic, Motion Control and associated applications) byly postupnì poøádány 1986 - Eforia Nord, Rumunsko; 1988 - Brasov, Rumunsko; 1990 - Budapeš, Maïarsko a 1994 - Varšava. V letošním roce 1996 poøádá konferenci Technická universita Budapeš. Sponzory jsou Maïarská akademie vìd a Maïarská sekce IEEE. V pøípravném výboru jsou zastoupeny Technické university z Francie, Španìlska, Nìmecka, Polska, Itálie, Švýcarska, Holandska, Belgie a Norska, stejnì jako zástupci prùmyslu a výzkumu. Konference jedná ve 12 sekcích. Pøedmìtem jednání v sekcích jsou elektronické souèástky, mìnièe, signální procesory, øízení pohonù, robotika, systémové inženýrství, nové technologie, výkonová elektronika v energetice, aplikace, trakce, použití supravodivosti a ostatní. Pøi konferenci se poøádá prùmyslová výstava. Konference se poøádá v rámci European Power Electronics and Drives Association. Jednací øeèí je angliètina.

Pøihlášky úèastníkù nebo vystavovatelù: Technical University Budapest, Conference Office, Müegyetem rkp. 3-9, Building A, Floor I, Room 64, H-1521 Budapest.

Informace: ÈVUT FEL K314 Prof.. Zd. Èeøovský, tel. 2435-2157.

Prof. Zdenìk Èeøovský

RADIOELEKTRONIKA 96

Dvoudenní konference Radioelektronika 96, spolupoøádaná sekcí, se bude konat v dubnu 1996 v Brnì. Informace lze získat na adrese Doc. Ing. Jiøí Svaèina, CSc., Ústav Radioelektroniky FEI VUT, Antonínská 1, Brno, nebo elektronicky na adrese SVACINAUREL.FEI.VUTBR.CZ.

Elektronický zpravodaj

Dne 15. února 1996 bude všem, kdo jsou uvedeni na seznamu recipientù elektronického zpravodaje ÈS. sekce, odeslána zkušební zpráva s názvem "CTETE ZPRAVODAJ, PRAVE VYCHAZI". Pokud jste ji neobdrželi, máte pøístup k elektronické poštì a pokud chcete, aby Vaše adresa byla zahrnuta na seznam recipientù, napište na adresu SKVORFELD.CVUT.CZ.

Nový èlen pøedstavenstva

V souhlase se stanovami sekce i IEEE byl dne 1. února 1996 do pøedstavenstva kooptován pplk. Ing. Miroslav Zeman, pøedseda MTT/AP Chapter.


Zpět