Zpravodaj československé sekce IEEE


Soutìž o nejlepší diplomovou práci v oboru MTT/AP

Z povìøení "AP/MTT Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE" (nadále jen "Chapter") vyhlašuji

tøetí roèník soutìže o nejlepší diplomovou práci.

Pravidla soutìže:

1) Soutìže se mohou úèastnit diplomantky a diplomanti se svými diplomovými pracemi. Tyto práce musejí splòovat následující podmínky:

a) Práce musí být úspìšnì obhájena v období mezi 21. èervnem 1995 a 31. èervencem 1996 (vèetnì).

b) Téma práce musí spadat do nìkteré z oblastí mikrovlnné a milimetrové techniky, antén nebo šíøení elektromagnetických vln (vèetnì šíøení svìtelných paprskù ve svìtlovodech a obdobných strukturách).

c) Práce musí být napsána v jazyce anglickém, èeském nebo slovenském; práce, které jsou napsány èesky nebo slovensky musejí obsahovat výstižnou jednostránkovou anotaci v angliètinì. Jazyk, ve kterém je práce sepsána, nemá vliv na hodnocení.

2) Pøihlášky do soutìže musí být doruèeny nejpozdìji 21. srpna 1996 na adresu Zbynìk Škvor, katedra elektromagnetického pole FEL ÈVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6, Èeská republika. Pøihlášky musí být doruèeny v obálce, obsahující:

a) Pøihlášku obsahující název práce, jméno, pøíjmení, adresu a rodné èíslo autora a vlastnoruèním podpisem stvrzené prohlášení o tom, že soutìžící pøihlašuje svoji práci do soutìže o nejlepší diplomovou práci podle podmínek vyhlášených MTT/AP Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE.

b) Diplomovou práci vèetnì veškerých pøíloh.

Obálka musí být v levém dolním rohu zøetelnì oznaèena "SOUTÌŽ MTT/AP".

3) Poøadí prací stanoví komise, jmenovaná výborem "Chapter". Èlenové komise nemohou posuzovat práce, které vedli. Hodnocení takového èlena komise bude nahrazeno aritmetickým prùmìrem hodnocení ostatních èlenù komise.

4) Autor vítìzné práce obdrží penìžitou odmìnu ve výši 2500 Kè. Odmìna bude vyplacena hotovì v rámci "WORKSHOPu CAD&CAE '96 nebo zaslána poštou na adresu uvedenou v pøihlášce vítìze.

5) Komise mùže rozhodnout o tom, že shodnì odmìní dvì nebo nejvýše tøi práce. V takovém pøípadì obdrží vítìzové shodnì po 1500, popø. 1200 Kè. Komise mùže "Chapter" doporuèit, aby ocenila i další práce.

6) Soutìžní práce budou soutìžícím na požádání vráceny; soutìžící však souhlasí s tím, aby si Chapter poøídila kopie tìchto prací nebo jejích èástí èi pøíloh a užívala je pro potøebu svých èlenù.

V Praze dne 20. dubna 1996

Zbynìk Škvor za AP/MTT Joint Chapter

Èlene, získej èlena (Member-Get-a-Member)

Centrum IEEE v Piscataway bude v letošním roce odmìòovat ty èleny, kteøí získají nové duše do øad IEEE. Podmínkou je, aby pøihláška nového èlena vèetnì platby èlenských pøíspìvkù došla IEEE do 31. srpna 1996, a aby byla v kolonce "Recruiter name" opatøena jménem a èlenským èíslem toho, kdo nového èlena získal.

Odmìnou za jednoho nebo dva získané èleny bude , za tøi a ètyøi , za pìt a více golfový deštník, vše s logem IEEE. Odmìny budou zaslány po ukonèení akce. Poèítají se pouze noví èlenové (tedy ti, kdo dosud nebyli èleny IEEE, a stanou se plnì platícími èleny na celý rok. Získání studenta za èlena IEEE je èin chvályhodný, leè ne honorovaný).

Èlenské pøihlášky opatøené pøíslušnou kolonkou jsou k dispozici na sekretariátu sekce; v pøíloze zpravodaje dostáváte informaci pro potenciální nové èleny.

- zs -

RADAR 96

Ve dnech 16. - 21. 9. 1996 se na Brnìnském výstavišti bude konat výstava RADAR'96. Ve dnech 18. a 19. záøí pøi výstavì probìhne konference, zamìøená na tyto oblasti:

Antény a aplikace mikrovln

Vícerozmìrné zpracování signálu

Multisenzorové zpracování dat

Pokroèilé radarová technika.

Konference je spolupoøádána AFCEA, MTT/AP Chapter of Czechoslovakia Section IEEE, VA Brno a její katedrou radiolokace. Pøedsedá jí rektor VA plk. Doc. Ing. Jiøí Moc, CSc.

Další informace lze získat na adrese http://www.VABO.CZ-RADAR96.HTM, nebo na adrese

Jaroslav Èechák, Vojenská akademie, Kounicova 65, K-306, 612 00 Brno. Fax: 05/41182888.

Miroslav Zeman

WORKSHOP CAD&CAE '96(Call for papers)

pro vf. a mikrovlnnou techniku, antény a šíøení elektromagnetických vln a výuku v uvedených oborech se bude konat na FEL ÈVUT dne 28, listopadu 1996.

-zs-

Pøedstavenstvo rozhodlo ...

Pøedstavenstvo se na své pravidelné schùzi dne 4. dubna 1996 zabývalo žádostmi èlenù o finanèní podporu. Byly udìleny následující podpory:

Ing. Pechaèovi 2000 Kè na studentské (doktorandské) vložné na konferenci.

2000 Kè pro MTT/AP Chapter jako pøíspìvek na zakoupení sborníkù z IMTTS. (viz "Sborníky ..." v tomto zpravodaji)

Dr. Èelikovskému 350$ na vložné na konferenci, pokud vstoupí do IEEE a pøevezme na svá bedra organizaèní zajištìní "Student Branch".

Uhrazení vložného pro dva studentské èleny ÈS sekce na konferenci XXXXXXX.

Doc. Ing. Janu Vobeckému, CSc. 5000 Kè na úèast na zahranièní konferenci s podmínkou, že po návratu z konference uspoøádá besedu pro studenty.

Tradièní podmínkou pro poskytnutí pøíspìvku na úèast na zahranièní konferenci zùstává odevzdání cestovní zprávy po návratu.

Dle rozhodnutí valné hromady rozhoduje pøedstavenstvo o došlých žádostech dvakrát roènì. Pøíštì budou posuzovány žádosti doruèené sekretariátu sekce do konce záøí 1996.

-zs-

Urgence èlenství

Rok 1995 byl dosud patrnì nejhorším z hlediska úrovnì služeb, poskytovaných èlenùm ÈS sekce IEEE z USA. V letošním roce lze pozorovat urèité zlepšení. Do dnešního dne jsem urgoval nesrovnalosti v databázi IEEE (neposkytnutí èlenství v odborných spoleènostech a s tím související výpadek dodávky èasopisù) asi v deseti pøípadech. Z nich již k doøešení zbývá pouze jediný, vìtšinu nesrovnalostí se zdaøilo napravit bìhem ètyø dnù.

Toto mé (do jisté míry optimistické) sdìlení je založeno na zprávách pracovníkù IEEE o tom, že reklamaci považují za oprávnìnou, údaj opravují v databázi a zasílají chybìjící periodika. Doufám, že periodika èlenùm opravdu dorazí.

Nebývalá vstøícnost pracovníkù IEEE má ovšem své meze a s èasem ponìkud klesá. Je to do jisté míry pochopitelné. Pokud si èlenové všimnou chybìjících položek na "Renewal Invoice" až ètvrt roku poté, co zmínìný dokument obdrželi, vyvolává to jistou obezøetnost administrativních pracovníkù.

Bude mi potìšením i nadále pomáhat èlenùm pøi urgenci jejich èlenství v IEEE a jejích odborných spoleènostech. Pokud ke mnì informace o zaplacených, ale neposkytnutých službách na letošní rok dorazí do 8. kvìtna 1996, budu tak jako doposud osobnì intervenovat v Piscataway. Po tomto datu budu moci být nápomocen již pouze radou.

-zs-

Kolik nás asi je?

Tato otázka trápí výbor ÈS sekce IEEE již delší dobu. Sekci jsme zaèali zakládat pøed témìø pìti lety s tím, že se pracnì shánìly podpisy alespoò padesáti èechoslovákù, kteøí již byli èleny IEEE. To se podaøilo zejména díky aktivitì a vytrvalosti èlenù tehdejšího pøípravného výboru, pøedevším Ing. V. Štìpaøe, CSc. Od té doby naše sekce zaznamenala znaèný vzrùst. Již za dva roky nás bylo témìø sto, na poèátku roku 1995 okolo 120, a nyní odhadujeme že v ÈR i v SR je dohromady okolo 200 èlenù IEEE, kteøí jsou též èleny ÈS sekce. Na Slovensku pøitom z toho bylo na poèátku roku 1995 asi 15 èlenù, a nyní jich je asi 25. To by již mohlo staèit na založení samostatné podsekce (subsection) pro SR.

Potíž je v tom, že tato èísla neznáme pøesnì a zodpovìdnì. Za všechny ty roky se bohužel nepodaøilo dosáhnout souhlasu mezi naší evidencí èlenù a evidencí kterou mají v Membership Services v Piscataway, New Jersey. Souvisí to s havárií informaèního systému IEEE, která nastala již pøed nìkolika roky, a velmi dlouhodobým odstraòováním jejích následkù. Výbor ÈS sekce má nyní dodávku nové verze databáze èlenù IEEE z Piscataway pøislíbenu, nicménì stále èekáme. (Posledních pìt verzí, se skluzem dodaných v období od kvìtna 1995, nebylo funkèních.) Až se koneènì doèkáme, budeme moci na otázku v záhlaví této zprávy odpovìdìt pøesnìji a též reklamovat pøípadné diference. Budeme též moci pøistoupit k zakládání rùzných "Chapterù".

Škvor, Novák

IEEE Control Systems Society a její aktivity u nás

"Control Systems Society" (CSS) je vìdecká a technická spoleènost v rámci IEEE, vìnující se pokroku v teorii a praxi technických systémù a øízení. Byla založena roku 1954 a dnes má pøes

10.000 èlenù po celém svìtì. Èlenství v CSS pøináší prospìch inženýrùm z praxe i vìdcùm. Èlenové dostávají tøi èasopisy: IEEE Control Systems Magazine, IEEE Transactions on Automatic Control a IEEE Transcations on Control Systems Technology.

V našich zemích je k dnešnímu dni registrováno pouze 13 èlenù CSS, ale mnoho dalších již o èlenství žádá. Na tak malý poèet máme relativnì významné zastoupení ve vedoucích orgánech CSS: Doc. Ing. Vladimír Kuèera, DrSc. (Fellow of the IEEE) byl zvolen èlenem Board of Governors (BoG) of the CSS na funkèní období 1996-1998 a Ing. Michael Šebek, DrSc. (Senior Member of the IEEE) je stálým èlenem Conference Editorial Board (CEB) of the CSS, která každoroènì pøipravuje dvì nejvýznamnìjší konference CSS: Conference on Decision and Control (CDC) a American Control Conference (ACC).

V souèasné dobì také probíhá akce s cílem založit "Chapter of the CSS" pøi Èeskoslovenské sekci IEEE. Potøebný poèet podpisù je již k disposici (ale máme zájem o další) a v blízké budoucnosti bude petice zaslána do USA. Pokud jste èlenem CSS a ještì jste nedostal mùj dopis, kontaktujte mì prosím (nejlépe e-mailem na adrese "msebekutia.cas.cz"). Pokud o èlenství uvažujete, kontaktujte mì také.

Michael Šebek

Vladimír Kuèera zvolen Fellow of the IEEE

Doc. Ing. Vladimír Kuèera, DrSc. (UTIA AV ÈR) byl v prosinci 1995 zvolen Fellow of the IEEE, což je nejvyšší stupeò èlenství v IEEE. Podle citace získal tuto poctu: "For his significant contribution to the theory and design of control systems".

Blahopøejeme.

Michael Šebek

Návštìva delegace Computer Society

Èeskou republiku navštívila delegace IEEE Computer Society. Ze ÈS sekci se s ní setkali Michael Šebek a Zbynìk Škvor.

Setkání mìlo spíše informativní charakter. Computer Society by ráda vytvoøila jakési "národní pøípravné výbory", kterým se chystá poskytnout metodickou i vìcnou podporu.

Pøedstavenstvo ÈS sekce pøislíbilo v takové iniciativì pomoci.

- zs -

Dopis prezidentovi

Výbor na své schùzi 4. 4. 96 rozhodl, že pøímo prezidentovi IEEE bude zaslán slušný, leè dùrazný dopis upozoròující ho na nadále pøetrvávající nedostatky v administrativì IEEE, tj. zejména na: hluboce neuspokojivý stav databáze èlenù IEEE (stále se diametrálnì rozcházi údaje ÈS sekce a membership services v Piscataway o tom, kdo vlastnì je èi není èlenem IEEE) a též na pøetrvávající nedostatky v dodávkách objednaných èasopisù.

Škvor, Novák

Sborníky z IMTTS

Sborníky z International Microwave Symposium, roèníky 1992 až 95, si mohou èlenové sekce zapùjèit u pøedsedy. Tyto sborníky jsou k dispozici v "klasické" formì; poèínaje letošním rokem budou vydávány na CD-ROM.

- zs -Zpět