Zpravodaj československé sekce IEEE


TAB Colloquia - setkejte se osobnì s prezidentem IEEE u kulatého stolu!

Ve dnech 20. až 23. øíjna navštíví Èeskou republiku delegace IEEE, vedená prezidentem panem W. Readem.

Vedení sekce zve všechny kolegy - i studenty a neèleny IEEE - k poslechu pøednášek, které budou v rámci akce pøedneseny na FEL ÈVUT, a k úèasti na "kulatém stolu" s prezidentem IEEE.

Èasový rozvrh akce je uveden na této stranì; více informací o obsahu pøednášek a jednotlivých pøednášejících naleznete v èlánku "Pøednášky a pøednášející" na konci tohoto èísla zpravodaje.

Zbynìk Škvor

Svìtový kongres IFAC`96 v San Franciscu

Mezinárodní federace pro automatické øízení - IFAC - sdružuje národní organizace ze 48 zemí celého svìta. Jejím posláním je podpora vìdy a techniky v oboru automatického øízení systémù, napø. inženýrských, fyzikálních, biologických, sociálních nebo ekonomických. IFAC vydává stovky odborných publikací, nìkolik èasopisù a organizuje každý rok pøes 40 mezinárodních konferencí. Jeho nejvýznamnìjší akcí je ale Svìtový kongres IFAC, poøádaný jednou za 3 roky. Takový kongres se konal právì letos v èervenci v hotelu Marriott v San Franciscu, Kalifornie. Kongresu se zúèastnilo pøes 2000 lidí, zasláno bylo pøes 2500 referátù, pøedneseno 1500. Èechù a Slovákù bylo na kongresu asi 12 a pøednesli asi 11 referátù. Svìtový kongres IFAC`2005 se bude, jak známo, konat v Praze. Pøípravy na tuto významnou akci vlastnì již zaèaly. Jejich souèástí byla i slavnostní recepce pro významné pøedstavitele IFAC, kterou organizátoøi budoucího kongresu uspoøádali za podpory firmy Panasonic Czech Republic na letošním kongresu v San Franciscu. IFAC již tradiènì velmi dobøe spolupracuje s IEEE a to zejména s Control Systems Society (CSS). Významní odborníci v oboru bývají èasto aktivní v obou tìchto organizacích. Právì letošní kongres se uskuteènil za významné podpory CSS IEEE. Bìhem kongresu také probìhlo mnoho významných schùzí CSS a kvùli nìmu byla letos zrušena pravidelná konference ACC (American Control Conference), která se jindy koná každé léto.

Z èeských èlenù IEEE byl Vladimír Kuèera (èlen Technical Board CSS) zvolen v San Franciscu na další volební období vice-presidentem IFAC a Michal Šebek (èlen Conference Editorial Board CSS a èlen výboru naší sekce) byl zvolen èlenem IFAC Policy Committee.

Control Systems Chapter naší sekce zahajuje èinnost

Nedávné úsilí èlenù naší sekce z oblasti automatického øízení bylo korunováno úspìchem: Petice s 14 podpisy našich èlenù Control Systems Society (CSS) doporuèená výborem sekce byla hladce schválena ústøedím IEEE i CSS. To znamená, že po již úspìšnì existující MTT/AP/ED chapter brzy zaène pracovat chapter druhá: CSS. Zájemci o její èinnost kontaktujte prosím M. Šebka (m.sebekieee.org nebo msebekutia.cas.cz).

Michael Šebek

MTT/AP Chapter rozšíøena o ED

Na základì naší žádosti byl statut dosavadní "MTT/AP Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE" rozšíøen na MTT/AP/ED. Toto rozšíøení považujeme za výhodné proto, že poèet èlenù ED-S není v naší sekci takový, aby mohlo dojít k založení Electron Devices Chapter; po provedeném pøipojení bude možno navázat kontakty s Electron Devices Society (vèetnì finanèní podpory).

Prozatímním pøedsedou (Interim Chairman) je až do voleb, které pøedpokládáme pøed valnou hromadou sekce dne 5. prosince, dosavadní pøedseda MTT/AP Ing. Miroslav Zeman (VA Brno).

Zbynìk Škvor

Division I. - Division IV. IEEE Meeting

Dne 8. záøí se v pražském hotelu Opera konalo setkání zástupcù "Chapters" patøících do Div. I. a IV. Setkání vzniklo pøedevším díky spolupráci Prof. Rolfa Jansena (MTT-S) a Dr. Williama Van Der Vorta (ED-S). Organizaènì bylo zajištìno pøedsedou ÈS sekce. (Což se ukázalo být opravdu lahùdkovým úkolem díky souèasnì probíhající návštìvì Michaela Jacksona v Praze.)

Celodenního setkání se zúèastnilo témìø šedesát delegátù, poèítaje v to i milé hosty, jakými byli napø. MTT-S Life member Prof. Tatsuo Itoh s chotí. Jako perlièku lze uvést, že mnozí delegáti z území bývalého SSSR se po létech opìt setkali v Praze.

Pro naši MTT/AP/ED Joint Chapter mìlo toto setkání ten význam, že umožnilo pøímý kontakt s presidenty jednotlivých spoleèností. Vìøíme proto, že se to pøíznivì obrazí mj. i v získání dotací na èinnost Chapter v roce 1997.

Zbynìk Škvor

Pokus o založení Student Branch

V souèasné dobì se pokoušíme ustavit "Czechoslovakia Section Student branch". Pokud se pokus zdaøí, mìlo by to pomoci studentským èlenùm na teritoriu sekce lepší využití možností, které s sebou nese jejich èlenství v IEEE.

Petici a ostatní organizaèní záležitosti s ustavením spojené organizuje Dr. Sergej Èelikovský, CSc.

Dr. Èelikovský již obeslal studentské èleny se zádostí o podpis na petici. Pokud jste studentským èleme a dopis jste dostali, prosíme o jeho urychlený návrat Dr. Èelikovskému. Pokud jste dosud nebyli kontaktováni a máte o založení "Student Branch" zájem, kontaktujte jej - nejlépe na

CELIKOVSUTIA.CAS.CZ

nebo

Tel. 02/66052020

Zbynìk Škvor

Platba èlenství na rok 1997

V minulých dnech petrnì vìtšina z Vás obdržela "Renewal Invoice" pro rok 1997.

Platba z prostøedkù deponovaných vloni na kontì sekce

Ti z Vás, kteøí mají deponovanou èástku na kontì sekce od loòského roku, se pravdìpodobnì nalézají v jedné z tìchto dvou situací:

jejich èlenství na rok 1997 je právì stejnì drahé, jako to, které si chtìli pøedplatit na letošek

jejich èlenství na rok 1997 vychází dražší(Ceny posuzovány v dolarech - bez ohledu na rozdílnost kursu USD/Kè v okamžiku Vaší pøedchozí platby).

V závislosti na tom, která varianta se na Vás vztahuje, použijte prosím pøíslušný postup

zašlete vyplnìný "Invoice" spoleènì s dopisem, ve kterém uvedete, že jde o úhradu z deponované èástky, na adresu sekretariátu sekce

zašlete vyplnìný "Invoice" spoleènì s dopisem, ve kterém uvedete, že jde o úhradu z deponované èástky a že posíláte doplatek, na adresu sekretariátu sekce a protihodnotu rozdílu èástek (28 Kè na 1 dolar) pøeveïte na konto sekce (1010553-068/0800, jako var. symbol uveïte své èlenské èíslo). Alternativnì mùžete èástku pøinést v hotovosti spoleènì s vyplnìnou pøihláškou dne 24. øíjna mezi 16,00 a 18,00 na sekretariát sekce.

Prosím, abyste vždy pøi odvolávce na døíve deponovanou platbu uvedli plátce (nejèastìji jím pravdìpodobnì byl Váš zamìstnavatel), který ji na naše konto zaslal.

Zmìny proti minulosti

Pozor, na rozdíl od minulých let by vyplnìné "Invoice" a platba mìly dorazit do centra IEEE v USA do 30. listopadu. Rovnìž tak došlo ke zmìnì banky pro pøíjem platby bezhotovostnì (wire transfer) na First Union National Bank, 550 Broad Street, Newark, NJ 07 102, USA, ABA# 031201467, Account# 201130673841-6.

Pro ty, kdo nemají deponovanou èástku

Doporuèujeme platbu prostøednictvím kreditní karty (akceptované karty jsou vyjmenovány pøímo na "Invoice"). Pokud kreditní kartu nevlastníte, jsem ochoten Vám platbu zprostøedkovat. To je možno udìlat takto:

Vyplníte "Invoice"

S vyplnìným formuláøem mne navštívíte dne 24. øíjna mezi 16,00 a 18,00 na sekretariátu sekce.

Pøedáte mi vyplnìný formuláø "Invoice" a zaplatíte protihodnotu v kursu 28 Kè za 1 US$.

Obdržíte potvrzení o platbì (nikoli však fakturu èi daòový doklad)

Já doplním na formuláø potøebné údaje o platbì a odešlu jej.

Upozoròuji, že tuto možnost Vám nabízím jako "sousedskou výpomoc". Nejde o pøedmìt podnikání, proto opravdu nemohu fakturovat. Rovnìž tak neposílejte tuto platbu na konto sekce.

Tìm z Vás, kteøí nepoužijí platbu pøes moji VISA kartu, stále zbývá øada možností, jak zaplatit: bezhotovostním pøevodem, šekem (dnes Vám šek vystaví každá jen trošku slušná banka, napø. Èeská spoøitelna, ÈSOB, Komerèní banka). Další možnosti Vám mùže poradit pokladník sekce Dr. Michael Šebek, MSEBEKUTIA.CAS.CZ.

Zbynìk Škvor

Valná hromada ÈS sekce

Termín valné hromady byl pøedbìžnì stanoven na ètvrtek 5. prosince 1996. Do mìsíce byste mìli obdržet pozvánky a hlasovací lístky.

Zbynìk Škvor

Výpis z databáze IEEE

Nedostáváte-li Váš oblíbený a øádnì pøedplacený èasopis, mùže to mít nìkolik pøíèin:

èasopis již delší dobu nevyšel

èasopis Vám nebyl odeslán

èasopis se zdržel nebo ztratil bìhem pøepravy

v databázi IEEE není zaplacení pøedplatného u Vašeho jména zaneseno

Vylouèení možnosti d) bylo až doposud velmi zdlouhavé, což pak komplikovalo øešení nedostatkù.

Po zhruba pùlroce jednání se zdaøilo získat výpis z databáze IEEE, ve kterém jsou uvedeny nejen údaje o èlenství v odborných spoleènostech (ty má sekce k dispozici standardnì), ale i údaje o pøedplacených èasopisech. Do seznamu je možno nahlédnout na sekretariátu ÈS IEEE u pí. Mikšovské, dennì od 9.00 do 11.00. (MiksovskFELD.CVUT.CZ, Tel. 02/2435-2377).

Zbynìk Škvor

Pøednášky a pøednášející

Bylo by mi zajisté potìšením, kdybychom se mohli všichni sejít a vyslechnout všechnz pøednášky v rámci TAB Colloquia. Vím však, že èas to vìtšinì z nás nedovolí. Pokusím se Vám poskytnout co nejvíce informací tak, abyste si mohli vybrat tu pravou pøednášku právì pro Vás:

DIETER SEITZER - UNIVERSITAT ERLANGEN-NURNBERG, GERMANY

IEEE ELECTRON DEVICES SOCIETY

"UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION IN MICROELECTRONICS AND ITS APPLICATIONS"

Length: 60 minutes, including time for questions.

ABSTRACT: Starting from an illustrative example of innovative medical equipment, the SMI (= small and medium industry) dilemma is introduced: High performance ICs at low volume. A market analysis reveals a variety of further needs of SMI which are served by a network of SCCs (= support and competence centers) involved in European programs such as EUREKA-Jessi, ESPRIT, LEONARDO. As a typical SCC, the institute of the author is described which belongs to the Fraunhofer- Gesellschaft for applied research in Germany. In this context technology transfer provides an added value between research, development, and continuing engineering education.

(Bio: >Prof. Dr.-Ing. Dieter Seitzer (born 1933), has been the head of the chair of Technical Electronics at the University of Erlangen-Nurnberg since 1970 and director of the Fraunhofer Institute for Integrated Circuits since 1990. After his studies of telecommunications and his PhD at the Technical University of Stuttgart, he worked from 1962 to 1970 in the research laboratory of IBM in Zurich, Switzerland, where he was promoted to >Head of the Department for experimental communication systems. From 1980 on, Prof. Seitzer has initiated the Kontaktstelle fur Forschungs- und Technologietransfer (Liaison office for research and technology transfer) of the University Erlangen-Nurnberg. In 1984 he became managing director of the Zentrum fur Mikroelektronik und Informationstechnik (ZMI) (Centre for microelectronics & information technology) which was later transferred to the Fraunhofer Gesellschaft and became the Institute for Integrated Circuits (IIS) on July 1st, 1990. From its beginning, he was been the director of the new Fraunhofer Institute. Today the institute has more than 200 employees and is involved in many international programmes such as EUREKA DAB, Jessi, ESPRIT, LEONARDO. He has served in many national and international committees. In 1982/83 he was president of the European Society for Engineering Education (SEFI). He is Fellow SEFI, senior member IEEE, Euro-Ing. FEANI, member ITG/VDE, GMM, FKTG, SMPTE. His interests include technology transfer for small and medium industry, research in A/D-converters, audio coding, magnetic recording and microelectronic applications. He received several awards, for instance, Bundesverdienstkreuz 1989 and the Karl Heinz Beckurts-Preis 1992, and medals of merit from the Chamber of Commerce 1995 and the State of Bavaria 1996.)

PETER W. SPENCER - SPENTEC POWER SERVICES IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY "TRENDS IN DISTRIBUTION SYSTEMS"

(lenght: 60 minutes incl. questions)

ABSTRACT: This presentation covers new materials and techniques used in power distribution systems.

(Bio: Peter W. Spencer (Member, IEEE) received the BEE from the Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, and the MBA degree from the Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida. Mr. Spencer was with Florida Power Corporation for 22 years before establishing his own sales/consulting business. In his career with Florida Power, he worked in corporate staff and field distribution engineering, and has been recognized for significant contributions in the development of new systems and equipment. His testing and analysis of full scale feeder voltage reduction provided the groundwork for a very successful load reduction program. He developed the first computer programs to track and schedule line clearance work, and monitor line crew overtime. He has worked actively with manufacturers in the development and testing of entirely new types of distribution material including switchgear, underground cable, and automation equipment. In his present position with Spentec Power Services, he provides engineering consulting and sales to utilities for highly complex distribution equipment. Mr. Spencer is past Chairman of the Southeastern Electric Exchange Underground Distribution Committee. He is currently Membership Secretary of the IEEE/PES Insulated Conductors Committee, and a member of the Dielectrics and Insulations Society. He has been involved in numerous IEEE presentations, panels session, and papers. He received the SEE Excellence in Engineering first place award for his work on motor operated switchgear, and special commendation from the ICC for his development of an automated registration and membership data system.)

WALLACE S. READ - 1996 IEEE PRESIDENT IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY

each length about 30 minutes.

"IEEE, MY KIND OF PROFESSIONAL SOCIETY 150,000 PEOPLE CAN'T BE WRONG"

ABSTRACT: A talk on the importance of our electrotechnologies in today's society, about the stature of our profession, about the dedication of the individual engineer and the IEEE.

"THE 21ST CENTURY ENGINEER"

ABSTRACT: Changing social values, more astute and demanding consumers, competition in the marketplace, all have greatly influenced industry managers to rethink the structure and goals of their companies. The challenge for today's manager is less technical and more customer and market oriented and it is in this context that Dr. Read discusses the threats and opportunities facing industry and the 21st Century Engineer. Dr. Read will focus on the impact that customer values and expectations have had in recent years, because ultimately, any culture shift engineers need to make, any quality improvement program engineers wish to install and any organizational restructuring engineers might wish to initiate will be judged on how responsive engineers are to their customers needs.

(BIO: Wallace S. Read has spent his entire career devoted to serving the Canadian electric power utility industry at the provincial and national levels. In addition to his responsibilities as the 1996 IEEE President, he is an active member of the Standards Council of Canada and Chairman of the Canadian Center for Marine Communications. Dr. Read received his Bachelor of Electrical Engineering from the Technical University of Nova Scotia in 1951. He has since been honored with Doctor of Engineering Degrees (Honoris Causa) from his alma mater in 1992 and from Memorial University in Newfoundland in 1996.)

ROBERT T. WANGEMANN, MANAGING DIRECTOR, IEEE TECHNICAL ACTIVITIES DEPT. "IEEE TECHNICAL ACTIVITIES"

Length: 30 minutes

ABSTRACT: This presentation will focus on the IEEE structure for nurturing and facilitating the technical activities of the IEEE, through its Societies and their global programs with and for our members. The talk will emphasize the importance of society-section-chapter interaction.

(BIO: Dr. Robert T. Wangemann has been Managing Director of the IEEE Technical Activities Department for the past three years. Prior to that, he was Executive Director of the IEEE Lasers and Electro-Optics Society. His technical interests lie in the interaction of electromagnetic energy with biological tissues and systems, most recently in the optical portion of the spectrum.)

LLOYD A. "PETE" MORLEY - CHAIR, TAB COLLOQUIA STEERING COMMITTEE IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY "IEEE'S INITIATIVES FOR ELECTRONIC DISSEMINATION OF INFORMATION"

Length: 30 minutes

ABSTRACT: One major goal of IEEE's strategies for the future is to move expeditiously to the electronic dissemination of existing IEEE products and services, as well as add products to take full advantage of the electronic media. This presentation covers the Institute's current efforts toward meeting the goal. Information is specially included about the progress in making IEEE information existing products and databases available in electronic form as quickly as possible, as well as closely matching IEEE products and services to member needs, with emphasis on the practical applications of electrotechnology.

(BIO: Dr. Morley received the B.S.(1968) and Ph.D. (1972) degrees in mining engineering from the University of Utah. He joined The Pennsylvania State University, University Park, as Assistant Professor of Mining Engineering (1971) and was promoted to Professor (1980). He joined The University of Alabama (1985) as Professor and Head of the Department of Mineral Engineering, and was Holder of the Drummond Endowed Chair of Mining Engineering (1993 to 1996). He was recently appointed (1996) to his current position at the University, Professor of Electrical Engineering. Dr. Morley's teaching and research activities have included mine power system design, protective relaying and circuitry, electrical safety, shock prevention, industrial electrical systems, materials-handling systems, and mining methods. He has produced several research reports and research papers, and two editions of a book on mine electrical systems. He was elected an IEEE Fellow "for contributions to analysis and design of improving electrical safety and the reliability of power systems in mines." Dr. Morley is an extremely active IEEE volunteer. He is currently Chair of the IEEE TAB Blue Ribbon Committee, which is overseeing the reorganization of technical activities in IEEE. Some of his other activities have included IEEE Vice President of Publication Activities in 1994; a Vice Chairman of the IEEE Technical Activities Board (TAB), Chairman of the TAB Periodicals Council, and Vice Chairman of the IEEE Publications Board in 1992 and 1993; and IEEE Director of Division II (Industrial Applications) in 1991 and 1992. He was President of IEEE Industry Applications Society in 1988, most recently serving as an IAS Distinguish Lecturer. Dr. Morley is also active in the Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME-AIME), and has served in several educational and Coal-Division positions.)

PEER MARTIN LARSEN - DIRECTOR, IEEE DIRECTOR 8 TECHNICAL UNIVERSITY, DENMARK "INDUSTRIAL APPLICATIONS OF FUZZY CONTROL"

Length: 30 minutes

ABSTRACT: Since 1972 when the first pilot plant application of Fuzzy Logic Control was reported by E.G.Mamdani, Fuzzy Control has successfully been implemented on a large number of industrial plants. Its behaviour has been successful in cases where the processes are nonlinear, time varying, and difficult to model mathematically. The method is complimentary to other knowledge-based methods like neural network and artificial intelligence control. After an introductory presentation of the Fuzzy fundamentals, the speaker will present two industrial applications in Denmark to kilns and mills in the cement industry, and to the desulphurization process in a Thermal Power Plant. (BIO: Mr. Larsen received the MSEE (1957) from the Technical University of Denmark. In 1959 he joined the Electric Power Engineering Department, where he teaches Electric Machinery, Automatic Control Theory and Power Plant Automation. He spent 1961-62 with Westinghouse Electric Corporation and Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh, USA. His main interests are Fuzzy Logic Control, Power Plant Control, teaching methods, and control terminology. Since 1972, he has been strongly engaged within IFAC: Education Committee Chairman, 1978-84; Working Group on Continuing Education, Chairman, 1984-90; Council member, 1987-93; Technical Board Vice Chairman, 1990-93; Policy Committee Chairman, 1990-96. He is chairman of the IFAC Technical Committee on Control Terminology (1993-96). He received the IFAC Outstanding Service Reward, 1990. Mr. Larsen is President of the Danish Automation Society (1991-96). He is active on the IEC Technical Committee 65: Industrial Process Measurement and (1995-96).) ----


Zpět