Zpravodaj československé sekce IEEE


Návštìva prezidenta IEEE

Ve dnech 20. až 22. záøí tohoto roku navštívil Prahu 1996 IEEE Prezident pan Wallace Read spolu s generálním øiditelem IEEE (Dr. Ted Hisey) a nìkolika dalšími èleny IEEE.

Na ÈVUT FEL pøednesla tatoto delegace øadu pøednášek (viz minulé èíslo "Zpravodaje"). V úterý pak navštívila Èeský energetický svaz (ÈENES) a Svaz prùmyslu ÈR.

Bìhem pobytu v Praze vìnovali pøedstavitelé IEEE mnoho èasu debatám s pøedstavenstvem ÈS. sekce IEEE; o nìkterých závìrech si pøeètìte dále v tomto èísle "Zpravodaje".

Zbynìk Škvor

Prezident slíbil dodat chybìjící èísla èasopisù

V rámci jednání v Praze slíbil pan prezident IEEE, že èlenùm, kterým v uplynulých dvou letech nedorazily øádnì zaplacené èasopisy z IEEE budou tyto dodány.

S panem prezidentem jsme dohodli následující:

zveøejním co možno nejdøíve informaci o této nabídce

vyzvu èleny, aby mi do 13. listopadu 1996 poslali seznam postrádaných publikací

tyto seznamy slouèím a zašlu do USA

èlenové pak obdrží chybìjící èísla

Proto Vás prosím, abyste mi - uznáte-li to za vhodné - do 13. listopadu 1996 doruèili seznam periodik IEEE, která Vám nebyla doruèena a doruèena být mìla.

Prosím, abyste na seznamu uvedli své jméno, tituly èasopisù a chronologicky uspoøádaná chybìjící èísla - tedy napø:

Jan Novák

Chybí:

Trans. on Vehicular Technology 2/94, 3/94

Trans. on Power Electronics 5/96

....

Pokud to bude možné, zašlete tyto seznamy na adresát sekretariátu sekce, a krom toho i elektronicky na adresu SKVORFELD.CVUT.CZ.

Zbynìk Škvor

Valná hromada 1996

Valná hromada Èeskoslovenské sekce IEEE se koná dne 5. prosince 1996 od 11.00 v místnosti è. 80 FEL ÈVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

Pokud se nemùžete zúèastnit osobnì, mùžete pøesto mít úèast na volbì orgánù sekce. Hlasovací lístek a nadepsaná obálka jsou pøiloženy k tomuto èíslu "Zpravodaje".

Zbynìk Škvor

Kde jsme a kam pùjdeme


Zpět