Zpravodaj československé sekce IEEE


Usnesení valné hromady

Valná hromada ÈEskoslovenské sekce IEEE se dne 5. prosince 1996 usnesla takto:

schvaluje zprávu o hospodaøení

bere na vìdomí zprávu o stavu sekce

schvaluje rozpoèet sekce na rok 1997 (v pøíloze)

ukládá stávajícímu pokladníkovi podat v zákonné lhùtì daòové pøiznání za sekci a poté zpracovat pøehled o hospodaøení sekce za úèetní období roku 1996 a seznámit s ním èleny do 15. dubna 1997.

prozkoumat možnosti uložení volných prostøedkù sekce z hlediska jejich zhodnocení pøi zachování jistoty jejich návratu

pøedsedovi zapojit do práce sekce studenty (Student Task Force)

pøedstavenstvu pracovat na navázání kontaktù s prùmyslem a státními institucemi

všem èlenùm rozšiøovat informace o IEEE a jeho ÈS. sekci jak mezi odbornou, tak i laickou veøejností

Stanovuje, že organizaèní jednotky ÈS. sekce (Chapters, Subsections, Student Branches) jsou povinny odevzdat pokladníkovi sekce kompletní podklady o svých aktivitách (L-31 report form) a finanèních aktivitách (dle požadavkù Financial Report) za uplynulý rok vždy do 15. ledna. Pokud tento termím nedodrží, krátí se prostøedky, které jim poskytuje sekce, o 50%. Pokud navíc je zpoždìním zpùsobeno snížení velikosti Rebates, jsou prostøedky poskytované sekcí sníženy ještì o èástku, o niž byly kráceny. Tyto prostøedky mohou být odeèítány formou splátek i v dalších letech.

Stanovuje pravidla pro dotování organizaèních jednotek sekce z rozpoètu sekce (uvedena v pøíloze).

Stanovuje, že pøedseda a pøedstavenstvo pøedává pravomoce novì zvoleným funkcionáøùm vždy ke dni 31. ledna; novì zvolení funkcionáøi se však úèastní schùzí pøedstavenstva ode dne svého zvolení.

Pravidla pro poskytování dotací pro Chapters, Subsections a Branches.

Chapters dostanou ekvivalent $150 z rebates, pokud jsou na podkladì hlášení o aktivitách Chapter pøidìleny v Rebates.

Subsections obdrží k 1. záøí bìžného roku èástku, která bude vypoètena následovnì:

od Rebates obdržených sekcí z USA se odeète 20% na zajištìní administrativních výdajù sekce

dále je odeètena èástka odpovídající nákladùm na služby, zajišované èlenùm na teritoriu subsekce pøímo sekcí. Rozsah tìchto služeb stanoví dohoda mezi pøedsedou sekce a subsekce; není-li taková dohoda platnì uzavøena, je odeèteno 100 Kè na èlena subsekce (nezávisle na stupni èlenství).

Z výsledné èástky dostane subsekce alikvotní èást vzhledem k poètu èlenù sekce a subsekce.

Pokud je subsekce ustavena po 1. èervenci, dostane v roce ustavení 50% výše uvedené èástky

Každá novì založená Chapter, subsekce nebo Student Branch dostane k datu svého založení 1000 Kè; stejnou èástku dostanou ke dni následujícímu po schválení tìchto podmínek i obì existující Chapters.

Rozpoèet ÈS. sekce IEEE na rok 1997

a) pøíjmy z rebates: cca. 58 000 Kè

b) plánované výdaje

Podle rozhodnutí valné hromady dále pøedstavenstvo mùže v roce 1997 dle svého uvážení nakládat s prostøedky do úhrnné výše 100 000 Kè; do tohoto limitu nejsou zapoèítávány prostøedky pøípadnì získaných úèelovì vázaných dotací, prostøedkù získaných na podkladì pøípadných smluv o propagaci a prostøedky placené èleny za služby centra v USA prostøednictvím sekce.

Soutìž o nejlepší diplomovou práci v oboru MTT/AP

Z povìøení "AP/MTT/ED Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE" (nadále jen "Chapter") vyhlašuji

tøetí roèník soutìže o nejlepší diplomovou práci.

Pravidla soutìže:

1) Soutìže se mohou úèastnit diplomantky a diplomanti se svými diplomovými pracemi. Tyto práce musejí splòovat následující podmínky:

a) Práce musí být úspìšnì obhájena v období mezi 1. srpnem 1996 a 30. záøím 1997 (vèetnì).

b) Téma práce musí spadat do nìkteré z oblastí mikrovlnné a milimetrové techniky, antén nebo šíøení elektromagnetických vln (vèetnì šíøení svìtelných paprskù ve svìtlovodech a obdobných strukturách).

c) Práce musí být napsána v jazyce anglickém, èeském nebo slovenském; práce, které jsou napsány èesky nebo slovensky musejí obsahovat výstižnou jednostránkovou anotaci v angliètinì. Jazyk, ve kterém je práce sepsána, nemá vliv na hodnocení.

2) Pøihlášky do soutìže musí být doruèeny nejpozdìji 10. øíjna 1997 na adresu Zbynìk Škvor, katedra elektromagnetického pole FEL ÈVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6, Èeská republika. Pøihlášky musí být doruèeny v obálce, obsahující:

a) Pøihlášku obsahující název práce, jméno, pøíjmení, adresu a rodné èíslo autora a vlastnoruèním podpisem stvrzené prohlášení o tom, že soutìžící pøihlašuje svoji práci do soutìže o nejlepší diplomovou práci podle podmínek vyhlášených MTT/AP Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE.

b) Diplomovou práci vèetnì veškerých pøíloh.

Obálka musí být v levém dolním rohu zøetelnì oznaèena "SOUTÌŽ MTT/AP/ED".

3) Poøadí prací stanoví komise, jmenovaná výborem "Chapter". Èlenové komise nemohou posuzovat práce, které vedli. Hodnocení takového èlena komise bude nahrazeno aritmetickým prùmìrem hodnocení ostatních èlenù komise.

4) Poøadí soutìžících bude vyhlášeno v rámci konference MITEKO'97. Autor vítìzné práce obdrží penìžitou odmìnu ve výši 2500 Kè. Odmìna bude vyplacena hotovì v rámci uvedené konference, nebo zaslána poštou na adresu uvedenou v pøihlášce vítìze.

5) Komise mùže rozhodnout o tom, že shodnì odmìní dvì nebo nejvýše tøi práce. V takovém pøípadì obdrží vítìzové shodnì po 1500, popø. 1200 Kè. Komise mùže "Chapter" doporuèit, aby ocenila i další práce.

6) Soutìžní práce budou soutìžícím na požádání vráceny; soutìžící však souhlasí s tím, aby si Chapter poøídila kopie tìchto prací nebo jejích èástí èi pøíloh a užívala je pro potøebu svých èlenù.

V Praze dne 20. února 1997

Zbynìk Škvor za AP/MTT/ED Joint Chapter

Èlene, získej èlena (Member-Get-a-Member)

Centrum IEEE v Piscataway bude v letošním roce odmìòovat ty èleny, kteøí získají nové duše do øad IEEE. Podmínkou je, aby pøihláška nového èlena vèetnì platby èlenských pøíspìvkù došla IEEE do 31. srpna 1997, a aby byla v kolonce "Recruiter name" opatøena jménem a èlenským èíslem toho, kdo nového èlena získal.

Odmìnou za jednoho nebo dva získané èleny bude kulièkové pero, za tøi a ètyøi stolní digitální hodinky , za pìt a více taška "atašé" (musím podotknout, že tato taška v cenì 25USD je opravdu pìkná), vše s logem IEEE. Odmìny budou zaslány po ukonèení akce. Poèítají se pouze noví èlenové (tedy ti, kdo dosud nebyli èleny IEEE, a stanou se plnì platícími èleny na celý rok. Získání studenta za èlena IEEE je èin chvályhodný, leè ne honorovaný). Studenti se však mohou zapojit do obdobné akce "Student member get a student member"

Èlenské pøihlášky opatøené pøíslušnou kolonkou jsou k dispozici na sekretariátu sekce.

- zs -

Pøedstavenstvo ÈS. sekce pro rok 1997

Pøedseda: Ing. Zbynìk Škvor, CSc.

FEL ÈVUT

Kontakt: kanceláø ÈS sekce IEEE, Technická 2, 166 27 Praha 6, tel. 02/2435-2377, fax 02/24311081, e-mail SKVORFELD.CVUT.CZ

.

Místopøedseda: Ing. Vratislav Štìpaø, CSc,

Investièní a Poštovní Banka

Kontakt: tel. 02/24072440, fax 02/24072215

Sekretáø/pokladník: Ing Lukáš Divina

FEL ÈVUT

Kontakt: tel. 02/2435-2281, fax 02/3119958, e-mail DIVINAFELD.CVUT.CZ

MTT/AP/ED Chapter : Ing. Pavel Pechaè

FEL ÈVUT

Kontakt: fax 02/3119958, e-mail PECHACFELD.CVUT.CZ

CS Chapter: Ing. Michael Šebek, DrSc.

UTIA AV ÈR

Kontakt: e-mail MSEBEKUTIA.CAS.CZ

Èlen výboru: Prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc.

UREL FEI VUT Brno

Kontakt:

UREL FEI VUT Brno

Purkyòova 118, 612 00 Brno

Tel. 05/41149155,

e-mail SEBESTAUREL.FEE.VUTBR.CZ

Èlen výboru: Doc. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

EF STU Bratislava

e-mail: FARKASKTL.ELF.STUBA.SK

-z s -

Informace pro èleny, kteøí platili prostøednictvím sekce

Platby èlenských pøíspìvkù do USA prostøednictvím sekce byly letos realizovány s pomocí platební karty VISA. Všechny platby, ke kterým èlenové vèas odevzdali podklady, popø. peníze, byly také vèas odeslány. To ovšem vùbec neznamená, že také musely být IEEE inkasovány. Prosím proto ty z Vás, kteøí jste vloni odevzdali sekci peníze a renewal invoice, a obdrželi jste od IEEE urgenci namísto èlenského prùkazu, abyste kontaktovali kanceláø sekce.

Centrum IEEE v Piscataway bohužel stihlo - jako již tradiènì - vèas expedovat upomínky, ale nestihlo inkasovat a zavádìt do databáze údaje o zaplacení. Veškeré platby odeslané v listopadu tak èekaly nejménì do desátého ledna. Vyskytla se bohužel i taková situace, že ze souèasnì (v jedné obálce) odeslaných plateb byly nìkteré ztraceny, zatímco jiné vyøízeny.

-z s-

Kdy lze kontaktovat kanceláø sekce

Paní Ludmila Mikšovská je v kanceláøi sekce pøítomna v pracovní dny od 8 do 11 hod.

Pøedseda mìní své "úøední hodiny", a to na úterý 15,15 až 15,45.

- z s -


Zpět