Zpravodaj československé sekce IEEE


Profesorský sbor promine, prvá strana dnes zadána pro studenty

Student branch

Letošního roku se zdaøilo vytvoøit další souèást naší sekce, a to "student branch". Tato student branch zatím pokrývá celé území sekce, až do doby, kdy studentští èlenové projeví zájem o formování SB na jednotlivých fakultách.

Soutìž o nejlepší studentskou práci.

8. Region IEEE poøádá každoroènì soutìž o nejlepší studentskou práci. Každá Student branch mùže vyslat do regionálního finále jednu práci; student branch o více než 50 èlenech mùže vyslat práce dvì.

Práce musí být napsány v angliètinì. Hodnotí se pøedevším zpùsob, jakým dokáže student prezentovat vybranou problematiku, až na druhém místì je odborná úroveò. Práce jsou v písemné formì zhodnoceny mezinárodní porotou. Pìt nejlepších je pak na náklady 8. Regionu pozváno na finále, které bývá vždy poøádáno soubìžnì s nìkterou velkou konferencí. Vítìz (kromì diplomu, který se bude nádhernì vyjímat v jeho CV pøi hledání zamìstnání u špièkové firmy) obdrží 500$, honorováno je i druhé a tøetí místo. Student Branch, ze které vzešel vítìz, dostane finanèní prémii také.

Zúèastnit se mohou práce studentù, kteøí ještì nedosáhli bakaláøského titulu, nebo tìch, kteøí se stali bakaláøi v roce podání pøihlášky do soutìže. Pøedmìt bakaláøské práce mùže být pro soutìž využit.

Práce je potøeba zaslat na podzim. Bližší informace u p. Leventa Onurala, L.ONURALIEEE.ORG.

E-mail alias

Chcete, abyste i po dostudování mìli trvalou elektronickou adresu? IEEE nabízí studentským èlenùm službu - každý si mùže zavést tzv. IEEE alias. Po celou dobu studia i po jeho skonèení Vám pak budou moci Vaši pøátelé psát na stejnou adresu (napø. tvaru J.NOVAKIEEE.ORG). Pokud se pøestìhujete, pouze pošlete zprávu do IEEE USA a od následující pùlnoci bude pošta pøesmìrovávána na Vaši novou adresu.

Z èeho uhradit studentské èlenství

Otázku v nadpisu si jistì klade alespoò ta èást studentù, jejíž pøíjmy nejsou právì astronomické. 20$ za základní èlenství a ještì nìco navíc za odborné èasopisy, to už není úplnì zadarmo.

Jsou tu dvì možnosti, které se studentùm naší sekce nabízejí. Prvou nabízí 8. region IEEE. Tato možnost je následující: pokud si z vlastních prostøedkù uhradíte vložné na nìjakou konferenci nebo semináø, mùžete zaplacenou èástku získat zpìt. Pan Levent Onural, Students Activities Chairman of Region 8, Vám proti zaslání potvrzení o zaplacení vystaví poukaz, který mùžete užít k platbì svého pøíštího èlenství nebo publikací. Poukaz je vystaven na dolarovou protihodnotu dodaného úètu, maximálnì však na 30$. Další informace lze získat elektronicky na adrese L.ONURALIEEE.ORG.

Pomocnou ruku nabízí i sekce. Mùže uhradit èlenský poplatek tìm studentùm, kteøí pro ni nìco dìlají. (Možné námìty jsou napø.: databáze, propagace, pøíprava konference, www stránky). Informace lze získat na adrese ÈS. sekceSEC.CZECHOSLOVAKIAIEEE.ORG.

Cena èlenství po dostudování

IEEE se snaží vyjít vstøíc studentským èlenùm, kteøí ukonèili své vzdìlání a pøešli do praxe. Snahou IEEE je, aby skokový nárùst èlenských poplatkù neodradil pøíliš mnoho èerstvých absolventù. Proto èlenské poplatky rostou postupnì po dobu tøí let od dosažení prvého titulu (bakaláøského). Pokud nìkdo pokraèuje v dalším studiu, jeho èlenské poplatky zùstávají jen 20$. Jakmile ukonèí studium, mùže opìt využít postupného nárùstu poplatkù, ovšem rozhodným datem je ukonèení bakaláøského studia, takže typický inženýr v souèasné dobì využije slevu jen v jednom roce. Koneènì doktorandi mají do ukonèení studia právo na studentské èlenství, ale poté nastupují pøímo na plné èlenské pøíspìvky IEEE. Tyto tøí základní scénáøe jsou uvedeny v grafu na pøedchozí stranì.

Tento systém nepamatuje na to, co v USA neznají - totiž povinnou vojenskou službu ihned po ukonèení studia.

Prosím studentské èleny ÈS. sekce, aby pøed nástupem povinné vojenské služby kontaktovali pøedsedu sekce. Budeme se v tomto pøípadì snažit pomoci.

Zakládá se LEOS Chapter (Lasers and Electro-OpticS)

Zájemci o založení LEOS Chapter se zdvoøile žádají, aby kontaktovali Prof. Bendu (BENDAKTE.STUBA.SK. Souèasné èlenství v LEOS Society není podmínkou.

Elektronická konference IEEE-CS

Døívìjší elektronický obèasník ÈS sekce byl zmìnìn na elektronickou konferenci. Do konference je možno se pøihlásit u pøedsedy sekce na adrese SKVORFELD.CVUT.CZ. Na rozdíl od døívìjšího uspoøádání mohou všichni, kdo jsou v konferenci zapsáni, jejím ostatním úèastníkùm mùže také ihned zaslat své zprávy.

Konference je uzavøená, pøihlašování øídí moderátor. Je tedy (zatím) ušetøena unavující reklamní pošty.

Návštìva prezidenta CS-S:

Prezident IEEE Control Systems Society (CS-S) Prof. Panos Antsaklis (Notre Dame University, USA) nás navštíví ve dnech 29.-30. 6. 1997. úèastní se setkání CS-S Chapter dne 30.6. (UTIA AV ÈR, Pod vodárenskou vìží 4, 182 08 Praha 8, místnost è. 203, zaèátek plánován na 10:00), kde pøednese pøednášku, pravdìpodobnì na téma: Perspektivy dalšího vývoje oboru. Potvrzení tìchto údajú a další podrobnosti o návštìvì budou èlenùm CSS sdìleny pøímo, ostatní je mohou získat na adrese m.sebekieee.org.

Michael Šebek, SenMemIEEE

Konference COMITE'97

Ve dnech 16. a 17. záøí se v Pardubicích bude konat konference COMITE'97, zamìøená na mikrovlnnou a radiolokaèní techniku. Konferenci organizuje ÈS. sekce IEEE prostøednictvím své MTT/AP/ED Joint Chapter. Informace o konferenci lze získat u sekretáøe organizaèního výboru Ing. Milana Pavla, CSc., tel. 0601 243030.

Podpory úèasti èlenù sekce na konferencích IEEE :

Na své minulé schùzce výbor znovu zvažoval svou politiku pro udìlování tìchto podpor. Po dùkladné diskusi se rozhodl zachovat stávající pravidla, tj. podporovat výhradnì mladé autory pøijatých referátù (hlavnì studenty), a to jednotlivì a pøímo. V žádném pøípadì by nemìlo docházet ke skryté finanèní podpoøe organizátorù konference.

Michael Šebek, SenMemIEEE

Slovo do diskuse:

Organizace konferencí používajících v názvu jména a loga IEEE na území sekce:

Nadále již nebude možné poøádat na území sekce konference používajících v názvu jména a loga IEEE bez pøedchozího schválení výboru sekce. Poøadatelù budoucích konferencí (pokud jimi nebudé pøímo sekce nebo jednotlivé Chapters) se musí obrátit na výbor s žádostí o povolení. Za toto povolení bude výbor požadovat záruky vysoké odborné a organizaèní kvality a zøejmì také drobný poplatek. Podle zahranièních vzorù uvažujeme o èástce 100-300 Kè na registrovaného úèastníka. Jméno IEEE je skuteènì dobré a zaèíná mít i v našich krajích svou cenu.

Michael Šebek, SenMemIEEE

Adresy èlenù

Od øíjna 1997 chystá kanceláø sekce zprovoznìní vlastní databáze èlenských adres, nezávislé na databázi docházející z USA.

Prosíme v této souvislosti naše èleny, aby do té doby mìli ještì trpìlivost se zkomoleninami, kterými nás zásobuje centrum v Piscataway. Naopak uvítáme, pokud nás o nich budete informovat tak, abychom je mohli opravit. Ne všechny chyby lze odhalit bez Vašeho pøispìní.Zpět