Zpravodaj československé sekce IEEE


Pùjèovna ÈS. sekce

Víte o nìjaké knize, videokazetì èi výukové audiokazetì, kterou by si patrnì rádo prostudovalo více èlenù naší sekce? Pak by mohlo být záslužné objednat ji do naší pùjèovny.

Jak je možno si z pùjèovny vypùjèit tituly, jak zaøídit, aby se tituly v knihovnì rozmnožily, to je právì náplní následujících odstavcù:

Výpùjèní øád

Výbor sekce ustanovil ad experimentum tento výpùjèní øád:

Vypùjèovat si mohou všichni èlenové sekce, nezávisle na stupni èlenství (nadále jen vypùjèitelé), kteøí v minulých dvou letech neporušili výpùjèní øád.

Každý èlen mùže mít v jednom èase vyp§jèeny nejvýše dva tituly.

Výpùjèní doba je jeden mìsíc. Poèíná bìžet dnem pøevzetí titulu èlenem, nebo odesláním titulu na adresu èlena. Konèí doruèením titulu sekci. Titul musí být vrácen v provozuschopném stavu.

Vypùjèitel vrací sekci tituly buï osobnì, nebo na vlastní náklady a riziko poštou.

 Vypùjèitel odpovídá sekci za ztrátu èi poškození vypùjèených titulù.

O zapùjèení titulù požádá vypùjèitel sekci písemnì. V žádosti uvede své jméno, pøíjmení, èlenské èíslo IEEE, autora a název titulu, zpùsob pøevzetí (osobnì nebo poštou). Zádost podepíše.

Seznam titulù v pùjèovnì IEEE lze získat v kanceláøi sekce, nebo elektronicky zasláním libovolného textu na adresu AMOS317FELD.CVUT.CZ. Jako pøedmìt zprávy (Subject) je nutno uvést PUJCOVNA IEEE.

Sekce je oprávnìna zveøejnit jména vypùjèitelù, a jména tìch, kdo poruší závažným zpùsobem výpùjèní øád.

V pøípadì nejasností o výkladu tohoto øádu rozhoduje pøedseda sekce. Odvolacím orgánem je Valná hromada.

Rozšiøování poètu titulù v pùjèovnì IEEE

Pøedstavenstvo stanovuje maximální èástku na nákup titulù ve výši 500 USD. Do její výše mùže nové tituly objednat pøedseda, pokud obdrží písemnou žádost o zakoupení titulu podepsanou alespoò od jednoho èlena na každých 50USD ceny titulu.

Zaèátky jsou skromné

V této chvíli se v knihovnì nalézají pouze dva tituly. Další dva již jsou objednávány v USA. Bude mi potìšením dozvìdìt se o dalších vhodných titulech, které byste si rádi pøeèetli.

Ustavující schùze Student Branch

Dne 10. øíjna 1997 od 13,00 hodin se v Praze v budovì UTIA AV ÈR koná ustavující schùze Student Branch of Czechoslovakia Section IEEE. Informace lze získat na adrese CELIKOVSKUTIA.CAS.CZ.

Snídanì pro èleny IEEE na konferenci COMITE'97.

V rámci konference COMITE'97 si pøedseda MTT/AP/ED Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE Ing. Pavel Pechaè dovoluje pozvat všechny èleny IEEE na spoleènou snídani v pátek dne 17. listopadu. Snídanì se koná od 7,45 v Domì hudby v Pardubicích.

Snídanì bude servírována zdarma; prosíme, ohlašte svoji úèast pøedem na adresu PECHACFELD.CVUT.CZ nebo tel. 02/2435-2252, aby bylo možno objednat dostateèné množství pokrmù.

Databáze èlenù

Vzhledem k dlouhodobým problémùm se stavem èlenské databáze, kterou sekce dostává z USA, bylo rozhodnuto vytvoøit databázi vlastní.

Ke dni 20. záøí 1997 byly údaje z programu SAMIEEE èásteènì pøeneseny do naší nové databáze. Výpis údajù, které vedeme právì o Vás, byl zaslán spoleènì s tímto zpravodajem. Pokud nìkteré údaje nesouhlasí, prosíme o jejich opravu a zaslání zpìt na adresu kanceláøe sekce.

Databáze bude vedena bez diakritiky - to proto, aby bylo možno naše data poskytnout zpìt do USA. Opravy u tìch z Vás, kteøí na adresu sekce doruèíte opravy do dne 28. øíjna 1997, budou na poèátku listopadu zaslány do USA.

Ode dnešního dne Vás zároveò prosíme, abyste pøípadné zmìny adresy oznámili jak sekci, tak i centru v Piscataway. Pokud jsme totiž spoléhali na aktualizace databáze z USA, byla naše opravená data stále znovu pøepisována chybnými údaji obsaženými v centrální databázi.

Údaje vedené v databázi nebudeme poskytovat tøetím osobám. Pokud však na odpovìdním lístku uvedete, že smíme Vaši adresu sdìlit jinému èlenu IEEE, jsme ochotni ji poskytnout uvnitø IEEE. Pokud povolíte zveøejnìní Vašeho jména na WWW stránce sekce (pøíklady táhnou), bude tak uèinìno; zveøejnìní rádi doplníme odkazem na Vaši domovskou stránku WWW, pokud nám dodáte URL.

Valná hromada, volby a rok 1998

Valná hromada ÈS sekce IEEE se bude konat dne 20. ledna 1998. Mezi jejími úkoly bude volba pøedstavenstva na rok 1998 a stanovení náplnì èinnosti sekce v novém roce.

Pøedstavenstvo vítá dobrovolníky obdaøené novými nápady ochotné pracovat pro sekci ve svém volném èase. Pokud se chcete v pøíštím roce podílet na práci pøedstavenstva, kontaktujte prosím kanceláø sekce do konce øíjna.

Rùzné

ISBN

Sekce bude nadále opatøovat své publikace tzv. ISBN. Správcem ISBN pro sekci je Zbynìk Škvor.

Pro èleny Spoleènosti pro radioelektronické inženýrství

Díky dohodì o spolupráci mezi Spoleèností a IEEE máte nárok na slevu 9,70 USD pøi placení èlenských pøíspìvkù IEEE na rok 1998. Tato skuteènost nebyla vytištìna na pøedtiscích "Renewal invoice", ale je smluvnì dána. Sleva se vztahuje pouze na plné, celoroèní èlenství (ve výši 97 USD).

Zlevnìní studentského èlenství

Od pøíštího roku bude snížena cena studentského èlenství v IEEE na pouhých 14 dolarù roènì.

Studenti pøitom mají øadu možností, jak si na èlenství "vydìlat", napøíklad úèastí na nìkteré konferenci - viz minulé èíslo zpravodaje.

Návštìva

Dr. Moshe Harpaz, pøedseda Industry Applications Society pro 8. region IEEE, navštíví Prahu ve dnech 16. až 19. øíjna.

Máte-li pøání se s ním setkat, kontaktujte kanceláø sekce.

Úøední hodiny v kanceláøi sekce

Od poèátku listopadu bude pøedseda sekce držet pravidelné "úøední hodiny" v kanceláøi sekce vždy v pátek od 15,45 do 16,00 hod.

Výstavka na konferenci COMITE

V rámci konference COMITE probìhne výstavka publikací IEEE. Publikace bude možno na místì zakoupit. Zároveò budou k dispozici informace o rùznych dobrodiních, která plynou z èlenství v IEEE, a èlenské pøihlášky.

Další

19. èervna 1997 byl na VUT Brno slavnostnì prohlášen èestným doktorem vìd Prof. George J. Klir z USA.

Vladimír Šebesta

V IEEE Communications Magazine z kvetna 1997 je na str. 57 pomerne obsahly citat z knihy Living in Truth nynejsiho presidenta CR Vaclava > > Havla.

Vladimír Šebesta


Zpět