Zpravodaj Československé sekce IEEE

Zemřel docent Servít

Dne 5.12.1997 zemřel ve věku nedožitých 53 let zástupce vedoucího katedry počítačů a člen vědecké rady FEL, doc. Ing. Michal Servít, CSc. Byl docentem pro obor výpočetní technika a specializoval se především na metody a algoritmy logického návrhu, na automatizaci těchto metod a na využití programovatelných logických obvodů.

Po získání inženýrského diplomu na katedře sdělovací techniky FEL nejdříve vystřídal dvě krátká zaměstnání (v Tesle VÚST a na VŠZ) a v r. 1972 nastoupil do Výpočetního střediska FEL, kde pracoval až do spojení střediska s katedrou počítačů. Výsledky své vědecké práce publikoval v IEEE Transactions on Computers již v letech 1973 a 1975, což však v té době nestačilo ani na přijetí do vědecké přípravy. Pro ty, kdo rozhodovali, byla přednější politická hlediska, a tak mohl obhájit kandidátskou práci až teprve na sklonku 80. let. Docentem byl jmenován v roce 1991.

Doc. Servít se velmi aktivně podílel na založení Československé sekce IEEE a jako její první místopředseda v letech 1992 až 94 významně přispěl k rozvoji její činnosti. Byl spolehlivý spolupracovník a skvělý společník, který bude stále chybět všem, kdo ho poznali.

Poslední rozloučení s decentem Servítem se konalo ve středu 18. prosince 1997.

Prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc, K336 FEL ČVUT

Výroční schůze MTT/AP/ED Chapter

Výr oční schůze MTT/AP/ED Joint Chapter of Czechoslovakia Section IEEE se koná hodinu před valnou hromadou sekce, tedy od 10.00 dne 20. ledna 1998, v místnosti 80 FEL ČVUT.

Na programu je zpráva o činnosti v roce 1997, plán činnosti na rok 1998 a volba předsedy Chapter.

Pokud jste členem chapter a chcete se hlasování zúčastnit korespondenčně, doručte prosím svůj hlas písemně v obálce označené "Volby MTT/AP/ED" kanceláři sekce do 9.30 hod dne 20. 01. 1998.

Pavel Pechač
úřadující předseda MTT/AP/ED

Volební guláš

Funkční období stávajícího představenstva sekce, které pracovalo ve složení

Předseda: Zbyněk Škvor

Místopředseda: Vratislav Štěpař

Sekretář/pokladník: Lukáš Divina

Člen výboru: Peter Farkaš

Vladimír Šebesta

se chýlí ke konci. Stejně tak i funkční období předsedů Chapters, kteří jsou voleni členy Chapters a jsou členy výboru sekce ex officio. V roce 1997 to byli Michael Šebek a Pavel Pechač.

V následujícím textu naleznete programová prohlášení těch členů, kteří kandidují na funkce v představenstvu pro rok 1998, s vyjímkou programu Prof. Ing. Vladimíra Šebesty, CSc. Jsou uvedena v abecedním pořadí.

Ing. Lukáš Divina

V sočasné době jsem pokladníkem sekce. V roce 1998 kandiduji opět na "populární" funkci pokladníka. Hodlám tedy pro sekci vést účetní evidenci podle platných zákonných norem, vytvořit příslušná hlášení do USA a daňová přiznání, prostě poskytovat zázemí pro činnost sekce.

Doc. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

http://guy.elf.stuba.sk/~grellnet/farkas.htm

Pracuje od založenia Sekcie v  predsedníctve ako koordinátor pre Slovensko. O túto funkciu sa uchádza aj na rok 1998.

Program: Okrem beznych služieb členom pri riešení ich problémov s členstvom a odoberaním periodík budem pokračovat v propagácii IEEE a získavaní nových členov, v zastupovaní záujmov slovenských členov a  usporiadateĺov konferencií v predsedníctve. Budem podporovať úsilie založit jednu Chapter na Slovensku. V prípade, že bude zachovaná kontinuita v obsadení predsedníctva budem pokračovať v príprave založenia sekcie v S. R. v spolupráci s predsedom Sekcie.

Prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc.

Jako soucast sveho programu pro pripad zvoleni do vyboru ceskoslovenske sekce IEEE bych chtel predevsim zduraznit, ze schvaluji zpusob, jakym sekci vede Ing. Skvor a chtel bych jej v jeho cinnosti vsemozne podporit. Pokud jde o muj vlastni prinos, chtel bych pomoci pri dalsim rozvoji sluzeb na Internetu pro cleny sekce. To zahrnuje jednak peci o aktualizaci informaci vystavenych na www, vyuziti interaktivnich sluzeb www a take propojeni nasi stranky se strankami jinych instituci.

Prof. Jan Hlavička

Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Rok 1998 bude patrně pro další osud sekce dosti důležitý. Doufám, že bych mohl být sekci - a tím i jejím členům - prospěšný svými zkušenostmi z práce představenstva sekce i svými kontakty na zahraniční činovníky. Proto jsem se po zralé úvaze rozhodl najít si i  v roce 1998 čas na práci pro sekci a do třetice kandidovat na funkci předsedy.

Chtěl bych v příštím roce iniciovat změny stanov tak, aby je valná hromada mohla na začátku roku 1999 schválit. Stanovy sekce by měly reflektovat změny ve stanovách IEEE jako takového a změny právního řádu u  nás a v USA. Pokud se slovenští členové rozhodnou vytvořit vlastní sekci, zasadím se o důstojný způsob rozdělení Československé sekce.

Budu se snažit o další rozvoj "půjčovny". Budu zajišťovat její provoz a doufám na ni získat další prostředky ze zahraničí.

Získám informace o tom, které členy považuje centrum v USA za neplatící. Navštívím v kritické době (počátek května) centrum IEEE v Piscataway a osobně budu intervenovat v případech, kdy by byli členové neprávem poškozeni. Prostředky na cestu nebudu čerpat z rozpočtu sekce.

Osobně se setkám s předsedy středo- a  východoevropských sekcí IEEE, ještě před jarním zasedáním výboru osmého regionu tak, abychom mohli koordinovat svůj postup při jeho jednání a zlepšit spolupráci s našimi sousedy.

Ing. Vratislav Štěpař, CSc.

Ve představenstvu sekce působím od jejího založení. Po tři roky jsem byl jejím předsedou. Chci se práci pro členy sekce věnovat i v dalším roce.

Prof. Ing. Ján Zehentner, DrSc.

Jako zakládající člen Čsl. sekce IEEE a jeden z  iniciátorů petice, na základě které sekce byla ustavena mám zájem o udržení a rozšíření její členské základny a  využití všech výhod, které členství v IEEE poskytuje ku prospěchu našich členů. Považuji za nezbytné odstranit antagonistické vztahy a zejména umělé rozštěpení čsl. mikrovlnné komunity mezi IEEE a ČES aby aktivity v  oboru byly prospěšné členům obou organizací. Domnívám se, že je nutné v mnohem větší míře než doposud zapojit naše členy do odborných aktivit regionu střední a východní Evropy kam geograficky patříme. Je potřebné překonat technický provincionalismus a  postupně si osvojit standarty běžně používané ve vyspělých zemích.

Začátek volební diskuse?

Vážení kolegové.

Přiblížil se okamžik volby do výboru Československé sekce IEEE. Obracím se na Vás při této příležitosti s návrhem na podporu kandidatury Ing.Zbyňka Škvora. Jako dosavadní předseda sekce se podle názoru řady členů i názoru mého plně osvědčil. Získal např.z pozice této funkce řadu finančních prostředků z ústředí i z Evropské komise IEEE, které podporují činnost naší organizace.

Má velmi dobré styky s řadou významných odborníků v zahraničí a co je pro naši obec nejdůležitější, využívá těchto styků ve prospěch rozvoje naší elektroniky - viz například jeho významný podíl na mezinárodním úspěchu mikrovlnné konference COMITE 97, pořádané v Pardubicích v uplynulém roce.

Na druhé straně volba protikandidáta prof. Zehentnera by byla problematická a to právě z důvodů, které pan profesor uvádí jako svou přednost - tedy význačné pozice v ČVTS. Tato organizace totiž v minulém roce vystupovala proti zájmům IEEE kladením překážek pořádání mikrovlnné konference, jejímž hlavním pořadatelem IEEE byla. Domnívám se proto, že jeho účast na vedení IEEE by této organizaci neprospěla.

Ing. Pavel Štěrba, CSc

COMITE 97

9. mezinárodní konference o mikrovlnné technice

Ve dnech 16. a 17. října 1997 probíhala v prostorách Domu hudby v Pardubicích mezinárodní konference o mikrovlnné technice COMITE 97. Uspořádali ji společně Československá sekce IEEE, Univerzita Pardubice, České centrum IEE, Společnost pro radiotechnické inženýrství, AFCEA a magistrát města Pardubic. Záštitu nad ní převzal pardubický primátor Ing. Libor Slezák, CSc.

Konference navázala na tradici československých mikrovlnných konferencí, pořádaných v minulých letech většinou v Pardubicích pod různými názvy, v posledních letech pod názvem MITEKO.

Konference probíhala paralelně ve třech sálech Domu hudby. Odborná část konference byla rozdělena do dvanácti sekcí v nichž vystoupilo padesát autorů odborných referátů. Kromě toho na čtyřech plenárních zasedáních zazněly přehledové referáty, týkající se navazujících oborů jako jsou optoelektronika, technika rozprostřeného spektra aj., vyžádané od odborníků evropského formátu. Souběžně s konferencí byla ve foyer hlavního sálu instalována výstava mikrovlnných přístrojů, součástek a subsystémů, jíž se zúčastnilo dvanáct tuzemských i zahr aničních firem. Ve zvláštní části nazvané FORUM pak další firmy, aktivní v oblasti mikrovlnné techniky představovaly své výrobky, případně výrobky s nimiž obchodují. V letošním roce poprvé byla konference spojena se seminářem o využití výpočetních metod při návrhu a měření mikrovlnných obvodů s tradičním názvem Workshop CAD/CAE.

Účastníci konference, vystavovatelé a další zájemci o tuto techniku se ve čtvrtek 16. října sešli v rytířských sálech pardubického zámku na slavnostním večírku. Zde bylo po krátkém uvítání pardubickým primátorem ing. Slezákem předáno ocenění dvěma českým odborníkům: Prof. Ing. Václavu Tyslovi, DrSc a Ing. Jozefu Zvolánkovi, CSc za významný celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky v naší republice.

Na konferenci se zaregistrovalo 111 účastníků, z toho 40 cizinců, většinou z Evropských států, ale byli zde i účastníci z USA a dokonce jeden z jižní Afriky. Účast na konferenci a stoupající odborná úroveň příspěvků svědčí o nové vlně rozvoje oboru, který byl v minulosti považován za strategický ale po pádu železné opony v souvislosti s velkým poklesem vojenského výzkumu zaznamenal na celém světě značný útlum. Tyto vlivy byly v naší zemi pochopitelně ještě umocněny probíhajícími změnami ale nyní se tedy zdá, že pokles je zažehnán , díky novým perspektivám v oblasti komunikace, navigace a průmyslových aplikací.

Organizační výbor konference děkuje všem účastníkům za jejich přínos ke zdaru konference a firmám ERA, a.s., Pardubice, C-com, s.r.o., Pardubice a Alcoma, s.r.o., Praha za významnou finanční podporu, bez níž by nebylo uspořádání takové mezinárodní akce vůbec možné. Další poděkování patří členům organizačního výboru a zejména předsedovi Čs. sekce IEEE Ing. Zbyňku Škvorovi, CSc za podporu a všestrannou pomoc při organizaci této konference.

Ing. Pavel Bezoušek, CSc
předseda organizač. výboru

Poděkování

Vedení sekce touto cestou děkuje děkanovi Elektrotechnické fakulty ČVUT Prof. Ing. Janu Uhlířovi, CSc. za jeho všestrannou podpopru naší činnosti.

Vydává představenstvo Československé sekce " The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc." . Za  redakci odpovídají Ing.  Zbyněk  Škvor,  CSc., FEL ČVUT Praha. Zpravodaj slouží především potřebám Československé sekce IEEE a jejím členům je distribuován zdarma. Adresa sekce: kancelář ČS. sekce IEEE, FEL ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6. Tel.  02/2435-2377 Toto číslo vyšlo 9. ledna 1998

 

"E-mailová" adresa sekce: SEC.CZECHOSLOVAKIA@IEEE.ORG

elektronická konference IEEE-CS je přístupná všem členům sekce. Přihlaste se na adrese SKVOR@FELD.CVUT.CZ nebo LISTSERV@MAIL.VC.CVUT.CZ.