Z pravodaj Československé sekce IEEE

Obsah čísla 2/98

Kontakt na členy představenstva

Příprava změny stanov.

Soutěž o studentské členství v  IEEE

Zakládá se COM&CAS Chapter

Soutěž v získávání nových členů

E-mail alias pro všechny

Kontakt na členy představenstva:

Předseda Ing. Zbyněk Škvor, CSc. SenMemIEEE

tel. 02/24352276, e-mail SKVOR@FEL.CVUT.CZ.

Osobně v kanceláři sekce v pondělí 14,00 až 15,00.

Místopředseda Prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc MemIEEE

e-mail: HLAVICKA@FEL.CVUT.CZ

tel. 02/2435-7404

Sekretář: Ing. Vratislav Štěpař, CSc. MemIEEE

tel. 02/22042440

Pokladník: Ing. Lukáš Divina.

MTT/AP/ED Chapter: Doc. Ing. Karel Hoffmann, CSc., MemIEEE

E-mail HOFFMANN@FEL.CVUT.CZ, tel. 02/24352276

CS Chapter: Ing. Michael Šebek, DrSc.SenMemIEEE

E-mail: MSEBEK@UTIA.CAS.CZ, tel. 02/66052314

Člen představenstva: Doc. Ing. Peter Farkaš, DrSc., MemIEEE.

e-mail: Farkaš@kte.elf.stuba.sk

Příprava změny stanov.

Představenstvo se na valné hromadě zavázalo připravit nový text stanov. Změny ve stanovách by měly odrážet novou situaci na teritoriu Sekce (změna státního uspořádání, nárust počtu členů a vznik Chapters), změny stanov IEEE. Nové stanovy by měly podporovat další práci sekce.

Prosím všechny členy, kteří by chtěli přispět do diskuse o  nových stanovách, aby tak učinili do konce června 1998. Očekáváme konkrétní návrhy na změny v textu.

Diskusi lze samozřejmě vést i v elektronické konferenci IEEECS.

Pro Vaši informaci přetiskujeme stanovy v současně platném znění. Za přepsání stanov děkuji paní Ludmile Mikšovské.

Zbyněk Škvor

STANOVY ČESKOSLOVENSKÉ SEKCE IEEE

Článek I. Základní ustanovení

1. Československá sekce IEEE (Institute of Electrical and Electronics engineers), nadále jen Sekce, je dobrovolným neziskovým profesním sdružením elektrotechniků, elektroniků a informatiků, členů IEEE, s celostátní působností, založeným na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

2. Sekce má právní subjektivitu.

3. Sídlem sekce je Praha.

Článek II. Cíle a poslání Sekce

4. Cílem a posláním Sekce je

a) sdružit na bázi dobrovolnosti členy IEEE v ČSFR

b) rozšiřovat a využívat odborné vědecké a vědeckotechnické informace z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky

c) poskytovat pomoc celoživotnímu vzdělávání v oboru své působnosti

d) pořádat konference, sympozia a semináře, kursy, výstavy a jiné odborné nebo profesně zaměřené akce, jakož i vydávat odborné materiály a periodika

e) navazovat kontakty s pracovišti vysokých škol a organizacemi v ČSFR i zahraničí, zajišťovat odborné stáže a exkurze

f) vyvíjet v oblastech uvedených v předchozích odstavcích podnikatelskou činnost pro krytí výdajů Sekce

Článek III. Členství v Sekci

5. Členem Sekce se mohou stát pouze fyzické osoby, které jsou členy IEEE a žijí na území České republiky nebo Slovenské republiky. Členství v Sekci vzniká registrací v běžném roce.

6. Ze Sekce může kterýkoli člen vystoupit kdykoli bez udání důvodu.

Článek IV. Orgány Sekce

7. Orgány Sekce jsou:

- valná hromada

- představenstvo

8. Nejvyšším orgánem Sekce je valná hromada. Valnou hromadu svolává představenstvo nejdéle do třiceti měsíců od minulé valné hromady. Představenstvo musí valnou hromadu svolat také v případě, že o to požádá alespoň 25 % členů. V takovém případě bude valná hromada svolána do tří měsíců ode dne doručení žádostí.

9. V období mezi dvěma valnými hromadami řídí činnost Sekce představenstvo.

10. Valná hromada zvolí předsedu sekce a nejméně tři členy představenstva. Předseda je členem představenstva. Nově zvolené představenstvo si na své prvé schůzi rozdělí následující funkce: místopředsedu, sekretáře a pokladníka. Kumulovat lze pouze funkce sekretáře a pokladníka. Vyžaduje-li to situace, může být představenstvo rozšířeno vlastním rozhodnutím (kooptací) o další členy, a to až do jedné třetiny počtu volených členů představenstva. Představenstvo o kooptaci vyrozumí členy Sekce.

11. Řádně svolaná valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných. Za řádně svolanou je valná hromada považována tehdy, byli-li obesláni všichni členové Sekce, a to alespoň šest týdnů předem; pokud má na zasedání valné hromady dojít ke změně stanov Sekce, musí být navrhovaný text změny stanov zaslán společně s pozvánkami. Ke změně stanov je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin členů Sekce.

12. Představenstvo je schopné usnášení, pokud se na svolané schůzi sejde alespoň polovina jeho členů. Schůzi představenstva svolává předseda, který tak může učinit o své vůli. Předseda musí schůzi svolat, požádají-li o to dva členové představenstva.

13. Funkční období předsedy a představenstva je jednoleté, začíná volbou a končí až v okamžiku zvolení nového předsedy a představenstva. Dokud nejsou členové nových orgánů řádně zvoleni, trvá funkční období orgánů stávajících. Každou z funkcí, uvedených v bodě 9, může jedna osoba nepřetržitě zastávat nejvýše tři roky; po uplynutí této doby musí před znovuzvolením následovat alespoň jeden rok, ve kterém tato osoba zastává funkci jinou, nebo žádnou.

14. Valnou hromadu a schůze představenstva řídí předseda, místopředseda, nebo předsedou či místopředsedou pověřený člen představenstva.

15. O výsledku hlasování rozhoduje prostá většina hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (předsedajícího). Členové, kteří se nemohou dostavit na valnou hromadu, mohou na adresu představenstva, zaslat své vyjádření k předem známým otázkám hlasování (volby), a to nejpozději dva týdny před zahájením valné hromady. K doručenému hlasu se přihlédne stejně, jako kdyby byl hlasující člen přítomen valné hromadě. Každý člen má při hlasování jeden hlas.

16. Předseda nebo představenstvo mohou vypsat korespondenční hlasování o věcech souvisejících s chodem Sekce, včetně volby orgánů Sekce a změny jejích stanov. V takovém případě zašlou všem členům hlasovací lístky. Uzávěrkou hlasování, do kdy musí hlasovací lístky být doručeny na adresu Sekce, je poledne dne následujícího po uplynutí dvou měsíců ode dne odeslání posledního hlasovacího lístku členům. Při volbě takto organizované jsou kandidáty všichni členové Sekce. Každý hlasující ověří pravost svého hlasu svým vlastnoručním podpisem. Výsledek korespondenčního hlasování je platný, pokud Sekce obdrží alespoň dvacet platných hlasovacích lístků, nebo hlasovací lístky alespoň od 50 % členů Sekce (platí větší údaj); v případě, kdy se hlasuje o změně stanov Sekce, dojde k jejich změně jen tehdy, pokud pro změnu hlasuje nejméně dvě třetiny členů Sekce.

17. Předseda, místopředseda, a další členové Sekce, písemně pověření předsedou, zastupují Sekci navenek v jednání se státními orgány, fyzickými a právnickými osobami. Předseda a místopředseda zastupují sekci ve všech právních úkonech. Ostatní členové zastupují Sekci v rozsahu písemného pověření.

18. Pověřený člen představenstva odpovídá za účetní evidenci. Do této evidence má právo nahlédnout každý člen Sekce.

19. Pokud předseda nevykonává nadále svoji funkci z důvodů zdravotních, pro dlouhodobou nepřítomnost, nebo pokud vykonávání předsednictví odmítne, stává se předsedou dosavadní místopředseda. O převzetí funkce rozhodne představenstvo, které zároveň rozhodne o obsazení funkce místopředsedy. Představenstvo vyrozumí členy Sekce o provedených změnách v obsazení funkcí.

Článek V. Zásady hospodaření a další ustanovení

20. Sekce hospodaří se svým majetkem a se svěřeným majetkem podle platných čs. právních předpisů.

21. Představenstvo určí částku, se kterou může předseda ve prospěch společnosti disponovat o své vůli. O větších vydáních musí rozhodnout představenstvo nebo valná hromada.

22. Orgány Sekce musí dbát na to, aby na veškeré platby bylo na účtu Sekce krytí již při objednání zboží (služeb).

23. Orgány Sekce vedou účetní evidenci podle platných předpisů. Na konci kalendářního roku provedou účetní uzávěrku (fiskálním obdobím je kalendářní rok).

24. Členové Sekce mohou zakládat dílčí organizační jednotky (subsekce a odborné skupiny) na územním a profesním principu. Tyto jednotky mohou vést vlastní účet. Členové dílčích jednotek si volí vlastní, nejméně tříčlenné předsednictvo. Členství v těchto organizačních jednotkách vzniká registrací. Vnitřní organizační jednotky si určí vlastní organizační řád, který musí být v souladu s platnými stanovami Sekce a podléhá schválení představenstva.

25. Sekce zaniká rozhodnutím valné hromady. Valná hromada současně rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

Soutěž o studentské členství v  IEEE

 Soutěž vyhlašuje "Czechoslovakia Section IEEE Student Branch", (organizace studentů při ČS. sekci IEEE) a je určena pro studenty oborů technických věd.

 Zúčastnit se mohou studenti řádného studia, kteří

 studují na libovolné vysoké škole nebo mají trvalé bydliště na teritoriu sekce

 zašlou na adresu Československé sekce IEEE soutěžní příspěvek publikovaný mezi 1 říjnem 1997 a 1. říjnem 1998 na libovolné vědecké konferenci, nebo, publikovaný časopisecky. Příspěvek musí být tematicky yaměřen do elektrotechniky, elektroniky nebo informatiky.

 spolu s příspěvkem zašlou přihlášku do soutěže, ve které uvedou místo trvalého bydliště, studovanou školu, obor a ročník a datum narození.

 Práce budou hodnoceny ve třech kategoriích: bakalářské, inženýrské a doktorandské.

 Autoři oceněných prací v každé kategorii získají bezplatné studentské členství v IEEE na rok 1999, pokud zašlou vyplněnou přihlášku do IEEE na adresu sekce do konce listopadu 1998.

 Výsledky soutěže vyhodnotí výbor jmenovaný ČS. sekcí IEEE. Výsledky soutěže vyhlásí do 10.10.1998. Výherce uvědomí dopisem zaslaným na adresu trvalého bydliště uvedenou v přihlášce do soutěže. Zároveň jim bude zaslána přihláška do IEEE.

 V každé kategorii budou uděleny tři ceny. Komise si vyhrazuje právo ceny neudělit v případě nedostatečné kvality zaslaných příspěvků. Naopak může udělit i vice cen, pokud bude kvalita příspěvků mimořádně vysoká.

 Rozsah soutěžní práce by neměl přesáhnout 10 stran. Musí být napsána anglicky, česky nebo slovensky (v  kategorii doktorandského studia je přípustný pouze jazyk anglický). Kopie příspěvku musí byt doručena na adresu

 

V Praze dne 14.4.1998

 

Martin Hajný Zbyněk Škvor, SenMemIEEE

předseda Student Branch předseda sekce

 

Zakládá se COM&CAS Chapter

Vážené kolegyně, kolegové a studenti,

Máme snahu při Československé sekci IEEE sdružit členy zajímající se o odborné společnosti COM (Communications) a CAS (Circuits and Systems). Hlavní činnost bude změřena na

 Pořádání přednášek, besed a seminářů

 Spolupořádání takových akcí s ostatními organizacemi

 Zpřístupňování informací o činnosti těchto společností.

 

Členové těchto společností mohou získat informace u

Ing. Vladimíra Weigla tel. 02/20211833

Ing. Miroslava Šplíchala tel. 02/20214814

 

Organizátoři budou vděčni za každou radu, pomoc či podporu při vytvoření COM/CAS Joint Chapter.

 

Soutěž v získávání nových členů

Proto, abychom zprostředkovali co největšímu množství českých a slovenských odborníků výhody plynoucí z členství v IEE. Proto, abychom mohli informace o činnosti ČS. sekce poskytnout již členům v době přijímacího řízení vyhlašuji tuto

 

Soutěž v získávání nových členů.

 

Pravidla soutěže:

1) Soutěže se může zúčastnit každý člen ČS. sekce IEEE, s výjimkou předsedy, který povede vyhodnocování soutěže.

2) Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to v získávání studentských členů a v získávání ostatních členů.

3) Uzávěrka soutěže je dne 4.ledna 1999. Za získání člena je pro tuto soutěž považováno doručení registračního listu kanceláři sekce a obdržení informace o přijetí člena kanceláří sekce z centra IEEE. Pro dodržení termínu uzávěrky je rozhodující pozdější z těchto událostí.

4) Vítěz v každé kategorie obdrží diplom a drobnou a věčnou cenu.

5) Výsledky soutěže budou vyhlášeny na valné hromadě ČS. sekce v lednu 1999. Ceny budou předány tamtéž, nepřítomným budou zaslány poštou.

6) Vítězem kategorie se stává ten účastník soutěže, který získal nejvíce nových členů. V případě že více účastníků dosáhne stejného počtu získaných nových členů v jedné kategorii, přihlédne se i k počtu členů, které získal ve druhé kategorii.

7) Registrační lístky a členské přihlášky jsou k dispozici v  kanceláři sekce.

8) Získání člena, který byl během posledních pěti let členem IEEE, není v této soutěži započítáváno. Počítají se pouze noví členové, kteří se do IEEE přihlásí z teritoria sekce.

9) Na registračním lístku musí být vyplněno alespoň jméno, příjmení, adresa pro korespondenci, datum.

 

Zbyněk Škvor

E-mail alias pro všechny

V květnu rozhodly orgány IEEE o zavedení nové služby, dříve dostupné jen dobrovolným funkcionářům a  studentům, pro všechny členy. Jde o tzv. e-mail alias. Tyto mají formu JMENO@IEEE.ORG. Jejich výhodou je to, že

 platí po celý Váš život beze změny, i když změníte zaměstnavatele nebo poskytovatele služeb Internetu (Internet Service Provider)

 přílohy zpráv jsou automaticky testovány na přítomnost virů. Pokud je virus nalezen, je vyrozuměn jak odesílatel, tak i příjemce.

Pokud máte o tuto službu zájem, můžete získat informace v elektronické konferenci členů sekce IEEE-CS. Přihlásit se do ní můžete u předsedy sekce na adrese SKVOR@FELD.CVUT.CZ.

Vydává představenstvo Československé sekce " The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc." . Za  redakci odpovídají Ing.  Zbyněk  Škvor,  CSc., FEL ČVUT Praha.. Zpravodaj slouží především potřebám Československé sekce IEEE a jejím členům je distribuován zdarma. Adresa sekce: kancelář ČS. sekce IEEE, FEL ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6. Tel.  02/2435-2377 Toto číslo vyšlo 26. května 1998

NAVŠTIVTE NÁS NA

HTTP://WWW.CVUT.CZ/CP1250/FEE/IEEE

HTTP://WWW.CVUT.CZ/ASCII/FEE/IEEE

 

Už jste členem elektronického diskusního klubu IEEECS?

Pokud ne, přihlašte se na adrese SKVOR@FELD.CVUT.CZ

Příští schůze představenstva se koná dne 19. června 1998.

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je dne 10. září 1998

Autorem příspěvků neoznačených jménem je Zbyněk Škvor.

Vaše příspěvky vítáme elektronicky, dopisem či faxem.

 

Představenstvo ČS SEKCE IEEE Vám přeje pěknou dovolenou.