Valná hromada

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu sekce na den 20. ledna 1999, od 13,00 hodin. Valná hromada se bude konat v místnosti č. 80 FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

Na programu valné hromady budou zprávy o činnosti a hospodař ení za rok 1998 a volba nového představenstva.

Návrhy na změnu stanov

Tak, jak sekce roste a mění se právní řád kolem ní, bude vbrzku potřebovat i nové stanovy. Změna stanov je závažným krokem, který se dotýká každého člena. Proto představenstvo připravuje změnu stanov tak, aby o ní byli všichni členové informováni a mohli se na ní podílet.

V předchozím čísle zpravodaje byly otištěny stanovy ČS. sekce IEEE. V tomto čísle jsou zpracovány došlé návrhy na jejich změny. Nejde o paragrafované znění, ale o volný výklad zásad pro tuto změnu. Představenstvo sekce uvítá i  Vaše připomínky, a to do 5. ledna na adrese kanceláře sekce.

Do valné hromady pak bude připraveno k diskusi úplné znění navrhovaných stanov. (Tato valná hromada NEBUDE stanovy měnit.)

Chapters

Zakotvit právní subjektivitu Chapters

Chapters mají mít možnost získat právní subjektivitu, jestliže si to budou přát. Důvodem je současný stav legislativy, který umožňuje nezdanit příjmy do 100000 Kč u právnických osob nezaložených za účelem dosažení zisku. Rozdělení sekce na několik právnických osob umožní využít této výhody několikanásobně. Aktivity sekce by tuto hranici překročily, kdyby zahrnovaly i všechny Chapters.

Stanovy musejí definovat, kdo nově vzniklé právní subjekty zastupuje (podpisové právo).

Orgány sekce

Změna funkcí v představenstvu a jejich obsazování:

Předseda:

Funkční období prodloužit na dva roky.

Místopředseda:

Místopředseda je volen přímo členy s tím, že se po jednom roce stane předsedou a předseda se stane místopředsedou na dobu jednoho roku. Tím bychom se přiblížili struktuře zavedené ve velké části orgánů IEEE (Chaiman elect, Chairman, Past Chairman). Zvolený předseda tak získá jeden rok, kdy se bude moci seznámit s  vedením sekce, a jeden rok, kdy bude moci své zkušenosti předávat nástupci.

Zavedení funkce dřívějšího předsedy

Dřívější předseda (past Chairman) je členem výboru bez hlasovacího práva. Bude zván na všechny schůze, takže výbor bude moci využít jeho zkušeností. Sekce tak získá dobrovolníky, kteří pro ni vykonají mnoho práce.

Kodifikace členství předsedů Chapters a Subsections v představenstvu

Stanovy musejí explicitně uvést, že Chapters jsou zastupovány v představenstvu sekce svými předsedy, že se stávají členy představenstva okamžikem převzetí funkce předsedy Chapter, a že mají hlasovací právo.

Zastupování

Pokladník nově zastupuje sekci při zakládání, správě a  rušení účtů a termínovaných vkladů, nákupu a prodeji cenných papírů. Dále ze stanov zastupuje sekci při jednání s finančním úřadem.

Úprava hlasovacích práv

Pokud jeden a týž člen představenstva zastupuje více částí (je např. místopředsedou sekce, předsedou Chapter a subsekce), má při hlasování jen jeden hlas.

Tato úprava nezakazuje zastávání více funkcí jednou osobou, ale znevýhodňuje je. Měla by vést k tomu, že násobné funkce budou udělovány jen vyjímečně, pokud opravdu nebude jiné východisko.

Členství v sekci

Určit formální postup při vystoupení člena ze sekce.

Sekce obesílá korespondencí (pozvánka na valnou hromadu, oznámení o konání akcí) všechny členy IEEE na svém teritoriu. Pro sčítání hlasů přihlédne jen k počtu členů, kteří se v běžném roce registrovali a zaplatili příslušné členské příspěvky. U členů, kteří se již registrovali v uplynulých pěti letech, je účast ve hlasování organizovaném sekcí zároveň registrací.

Současné stanovy určují, že členství vzniká registrací, neurčují však, jak má registrace vypadat.

Názvy

Je třeba sjednotit názvy ve stanovách.

Lokalizace

Je vhodné uvést české ekvivalenty pro Chapters, Subsections.

Globalizace

Uvést, že pro kontakt se zahraničím se zvolený místopředseda překládá jako Chairman Elect atd.

Aktualizace názvů

Stanovy obsahují názvy dnes již neexistujícího státního útvaru ČSFR.

Organizační řád

Považuji za vhodné stanovit, že záležitosti neupravené stanovami mohou být upraveny ORGANIZAČNÍM ŘÁDEM. Tento řád by pak upravoval to, co může být občas třeba změnit. Změna stanov musí být odsouhlasena ministerstvem, zatímco řád můžeme měnit bez souhlasu státních institucí.

Ke změně organizačního řádu navrhuji vyžadovat souhlas valné hromady (bez ohledu na počet přítomných). OŘ by také mohlo měnit představenstvo, přičemž změna by byla platná jen do skončení nejbližší valné hromady (ta by ji tedy musela potvrdit, nebo zamítnout).

Volební řád

Vyhlášení

Představenstvo vyhlásí termín, ve kterém se konají volby, a to pokud možno v den konání valné hromady. Termín bude ohlášen členům alespoň tři měsíce před konáním voleb.

Zároveň s termínem voleb představenstvo vyhlásí počet nově volených členů představenstva.

Kandidáti na předsedu

Představenstvo navrhne alespoň dva, nejvýše však tři kandidáty na funkci předsedy. Další kandidáti mohou být navrženi peticí, podepsanou alespoň třiceti členy sekce a doručenou kanceláři sekce alespoň dva měsíce před datem voleb (datem valné hromady).

Kandidáti na členství v představenstvu

Kandidáti na předsedu zároveň kandidují na členství v představenstvu sekce.

Představenstvo sekce navrhne krom kandidátů na předsedu ještě dva až pět dalších kandidátů na předsedu.

Volby

Představenstvo zašle hlasovací lístky všem členům s hlasovacím právem alespoň šest týdnů před datem hlasování.

Společně s hlasovacími lístky zašle i programová prohlášení kandidátů v rozsahu maximálně 1 strana formátu A4 (pokud kandidáti takové prohlášení dodají alespoň dva měsíce před datem voleb). Náklady na rozeslání a rozmnožení těchto prohlášení nese sekce. Jména a prohlášení kandidátů budou uvedena v abecedním pořadí, na stejném typu papíru.

Na hlasovacím lístku musí být uvedeno, kolik kandidátů bude celkem zvoleno do představenstva sekce.

Náležitosti platného hlasovacího lístku

Hlasovací lístek, který obsahuje alespoň jedno jméno, je platný, pokud byl odevzdán osobně při hlasování valné hromady.

K platnosti zaslaného lístku je navíc zapotřebí, aby byl doručen kanceláři sekce v uzavřené obálce nejpozději do uzávěrky hlasování, nebo osobě předsedající valné hromadě do jedné hodiny po jejím začátku. Na obálce musí být uvedeno datum odeslání, jméno a příjmení, členské číslo a podpis hlasujícího člena. Obálky, které neobsahují některou z těchto náležitostí, nebudou zařazeny do hlasování.

Člen, který zaslal korespondenční hlas, může své rozhodnutí změnit doručením dalšího hlasovacího lístku označeného pozdějším datem. V takovém případě se přihlédne toliko k lístku v obálce označené pozdějším datem.

Člen, který zaslal hlas korespondenčně a je osobně přítomen hlasování, hlasuje osobně a zaslaný hlas je neplatný..

Sčítání hlasů.

Po uzávěrce korespondenčního hlasování jsou do hlasovací schránky vloženy korespondenčně zaslané hlasy z obálek obsahujících náležité údaje. Hlasy osob přítomných hlasování se vyřadí.Hlasy jsou vyňaty z obálek a vloženy do osudí.

Založena CAS/COM Chapter

S potěšením mohu oznámit,že ke dni 31.7.1998 bylo potvrzeno centrem IEEE založení české sekce CAS a COM. Do funkce předsedy byl ustanoven do příštích voleb Ing. Vladimír Weigl a jako zástupce Ing.Miloslav Šplíchal. Dne 4.10.1998 proběhlo v Amsterdamu zasedání nově založených regionálních center IEEE, kde bylo dohodnuto o dalším postupu v činnosti sekce CAS a COM. Podrobnější informace budou členům poskytnuty v nejbližším termínu.

Děkuji všem členům , kteří podpořili založení sekce.

S pozdravem za sekci CAS a COM

Ing.Vladimír Weigl

Výroční schůze Chapters

Nejen sekce, ale i její součásti budou hodnotit svou práci za uplynulý rok a volit si nové představitele. Doc. Karel Hoffmann, předseda MTT/AP/ED Joint Chapter, tímto zve její členy na výroční schůzi spojenou s vo lbou nového výboru dne 20. ledna 1999 v 11,00 , místnost 80 FEL ČVUT.

Informace o dalších výročních schůzích budou zaslány přímo předsedy jednotlivých Chapters a budou zveřejněny na www. stránce sekce.

Zpravodaj Československé sekce IEEE

Vydává představenstvo Československé sekce " The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc." . Za  redakci odpovídají Doc. Ing.  Zbyněk  Škvor,  CSc., FEL ČVUT Praha.. Zpravodaj slouží především potřebám Československé sekce IEEE a jejím členům je distribuován zdarma. Adresa sekce: kancelář ČS. sekce IEEE, FEL ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6. Tel.  02/2435-2377 Toto číslo vyšlo 9. prosince 1998

Obsah čísla 3/98

Valná hromada

Návrhy na změnu stanov

Chapters

Orgány sekce

Členství v sekci

Organizační řád

Volební řád

Založena CAS/COM Chapter

Výroční schůze Chapters

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je dne 5. ledna 1999

Autorem příspěvků neoznačených jménem je Zbyněk Škvor.

Vaše příspěvky vítáme elektronicky, dopisem či faxem.

Navštivte nás na http://web.cvut.cz/ascii/fee/ieee

místo pro adresu

 

Představenstvo ČS SEKCE IEEE Vám přeje pěknou dovolenou.